WYSZUKIWARKA
Biuletynu Informacji Publicznej 

  szukaj w BIP-ie:

  

    STRONA GŁÓWNA > PRAWO LOKALNE > Uchwały Rady Miejskiej

PRAWO LOKALNE

 Uchwały Rady Miejskiej

 

 

MAJ 2004

LP. NR UCHWAŁY Z DNIA W SPRAWIE
1.  XXII/31/04 21.05.2004 zaciągnięcia kredytu długoterminowego
2.  XXII/32/04 21.05.2004 dokonania zmian w budżecie gminy na 2004 r.
 
ZAŁĄCZNIK:
Załącznik nr 1 do w/w uchwały
3.  XXII/33/04 21.05.2004 trybu postępowania o udzielenie dotacji przyznanym podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku na cele publiczne związane z realizacją zadań Gminy Jaworzyna Śląska, innych niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, jej rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconych zadań. 
 
ZAŁĄCZNIK:
Załącznik nr 1 do w/w uchwały
Załącznik nr 2 do w/w uchwały
Załącznik nr 3 do w/w uchwały
4.  XXII/34/04 21.05.2004 powołania zespołu d/s przedstawienia Radzie opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników w kadencji 2004-2007 wybory uzupełniające
5.  XXII/35/04 21.05.2004 zmiany uchwały nr XXXXII/35/97 Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 20.06.1997 r. w sprawie regulaminu nadawania tytułu "Honorowy Obywatel Gminy Jaworzyna Śląska"
6.  XXII/36/04 21.05.2004 Programu Współpracy Gminy Jaworzyna Śląska z Organizacjami Pozarządowymi w 2004 r.
 
ZAŁĄCZNIK:
Załącznik nr 1 do w/w uchwały
7.  XXII/37/04 21.05.2004 wyrażenia opinii dotyczącej przekształcenia Zespołu Szpitalnego Chorób Płuc Opieki Długoterminowej w Obornikach Śląskich
 
ZAŁĄCZNIK:
Załącznik nr 1 do w/w uchwały 
8.  XXII/38/04 21.05.2004 wyrażenia opinii dotyczącej przekształcenia Obwodu Lecznictwa Kolejowego we Wrocławiu - Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
 
ZAŁĄCZNIK:
Załącznik nr 1 do w/w uchwały 
9.  XXII/39/04 21.05.2004 zezwolenia na zawarcie umowy przeniesienia prawa użytkowania wieczystego gruntu działek nr: 644/1, 644/2, 644/3, 644/4, 644/5, 643, 708, o łącznej pow. 1,1445 ha oraz prawa własności budynków położonych na tych działkach w Jaworzynie Śląskiej przy ul. Towarowej  
10.  XXII/40/04 21.05.2004 wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie używanego sprzętu komputerowego dla Jaworzyńskiego Stowarzyszenia Pomocy Bezrobotnym
11.  XXII/41/04 21.05.2004 zmiany Uchwały nr XVIII/8/04 z dnia 30.01.2004 r. w sprawie wieloletniego planu inwestycyjnego na zadanie p.n. "Modernizacja oświetlenia ulicznego" 
12.  XXII/42/04 21.05.2004 zmiany Uchwały nr XVI/64/03 Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej  z dnia 30.12.2003 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego w celu współdziałania gmin w zakresie zagospodarowania wysegregowania odpadów komunalnych
13.  XXII/43/04 21.05.2004 górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie zbierania, transportu odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 
14.  XXII/44/04 21.05.2004 powierzenia Burmistrzowi Jaworzyna Śląska uprawnień do stanowienia wysokości opłat albo o sposobie ustalania cen i płat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej jednostek samorządu terytorialnego
15.  XXII/45/04 21.05.2004 skargi na Burmistrza Miasta Jaworzyna Śląska
   

Wykaz podjętych uchwał
na XXII posiedzeniu Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej 
w dniu 21.06.2004 r.
/plik pdf - 813 kb/

 

 


Informacje sporządził:  

Andrzej Bugajski

Informacje zatwierdziła:  

Natalia Kita

Data zamieszczenia:  

01.07.2004 r.

 

 

 

mapa BIP-u  |  do góry  |