WYSZUKIWARKA
Biuletynu Informacji Publicznej 

  szukaj w BIP-ie:

  

  STRONA GŁÓWNA > URZĄD MIASTA > Rada Miejska > Planowane sesje Rady Miejskiej

URZĄD MIEJSKI 
Rada Miejska

 
  •   Skład Rady Miejskiej
  •   Komisje Rady Miejskiej
  •   Protokoły posiedzeń Komisji
  •   Dyżury Radnych
  •   Protokoły sesji Rady Miejskiej
  •   Planowane sesje Rady Miejskiej
  •   Interpelacje Radnych
  •   Transmisja obrad sesji Rady Miejskiej  

 

Dnia 29 grudnia 2021 r. o godz. 13:00, w Hali Sportowo-Edukacyjnej w Jaworzynie Śląskiej przy ul. Świdnickiej 15a, odbędzie się XXXI sesja Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia budżetu gminy na 2022 rok
  i podjęcie uchwały w tej sprawie:
  1. wystąpienie Burmistrza Jaworzyny Śląskiej w sprawie projektu budżetu,
  2. odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z autopoprawkami,
  3. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
  4. odczytanie opinii Komisji ds. Budżetu i Finansów,
  5. dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
  6. stanowisko Burmistrza Jaworzyny Śląskiej w sprawie złożonych wniosków, propozycji zmian,
  7. głosowanie wszystkich zgłoszonych wniosków opiniowanych przez Komisję ds. Budżetu
   i Finansów,
  8. głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaworzyna Śląska.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych na 2022 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wypłacania diet oraz należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych Radnych Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wypłacania diet dla sołtysów z terenu Gminy Jaworzyna Śląska.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Jaworzyny Śląskiej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania delegatów Gminy Jaworzyna Śląska do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Sudeckie Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych”.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sołeckich Strategii Rozwoju Wsi Witków, Pasieczna
  i Milikowice.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/27/21 Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej w sprawie wyrażenia zgody przez Radę Miejską w Jaworzynie Śląskiej na przejęcie przez Gminę Jaworzyna Śląska zadań z zakresu właściwości Powiatu Świdnickiego wykonywanych przez Służbę Drogową Powiatu Świdnickiego, dotyczących realizacji zadania pn.: „Przebudowa chodników na terenie gminy Jaworzyna Śląska” obejmującego chodnik zlokalizowany przy drodze powiatowej nr 2880D w miejscowości  Jaworzyna Śląska, dz. nr 802, AM7, obręb 0001 Jaworzyna Śląska”.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/25/21 Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowych z budżetu Gminy Jaworzyna Śląska na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska, na terenie sołectwa Pastuchów.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2022 r.
 17. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Jaworzyny Śląskiej.
 18. Interpelacje i zapytania radnych.
 19. Sprawy różne.
 20. Zakończenie obrad sesji Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Jaworzynie Śląskiej
Artur Nazimek


Informacje wprowadził do BIP:  

Krzysztof Halik

Informacje zatwierdził:  

Tomasz Strzałkowski

Data zamieszczenia:  

23.12.2021 r.

 

 

 

 

mapa BIP-u  |  do góry  |