WYSZUKIWARKA
Biuletynu Informacji Publicznej 

  szukaj w BIP-ie:

  

  STRONA GŁÓWNA > INFORMATOR INTERESANTA > Inżynieria komunalna

INFORMATOR INTERESANTA

 

 
Inżynieria komunalna

 
 

    

WYDANIE OPINII DO WNIOSKU W SPRAWIE UZYSKANIA ZEZWOLENIA 
NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE ODZYSKU LUB 
UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW.

 

Podstawa prawna:
Art. 26, ust. 1, ust. 5 i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późniejszymi zmianami)

Jednostka odpowiedzialna:
Referat Inżynierii Komunalnej I Gospodarki Nieruchomościami

Wymagane dokumenty:
W myśl art. 27 ust. 1 ustawy o odpadach.

Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, powinien zawierać:

 • wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidywanych do odzysku lub unieszkodliwiania, w przypadku gdy określenie rodzaju jest niewystarczające do ustalenia zagrożeń, jakie te odpady mogą powodować dla środowiska, właściwy organ może wezwać wnioskodawcę do podania podstawowego składu chemicznego i właściwości odpadów,
 • określenie ilości odpadów poszczególnych rodzajów poddawanych odzyskowi lub unieszkodliwianiu w okresie roku,
 • oznaczenie miejsca prowadzenia działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów,
 • wskazanie miejsca i sposobu magazynowania odpadów,
 • szczegółowy opis stosowanych metod odzysku lub unieszkodliwiania odpadów,
 • przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających należycie wykonywać działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, ze szczegółowym uwzględnieniem kwalifikacji zawodowych lub przeszkolenia pracowników oraz liczby i jakości posiadanych instalacji i urządzeń odpowiadających wymaganiom ochrony środowiska,
 • przewidywany okres wykonywania działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów,

Termin załatwienia sprawy:
Do 14 dni od daty otrzymania od właściwego organu zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego.

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu za pośrednictwem Burmistrza Miasta Jaworzyna Śląska. Odwołanie składa się w Sekretariacie pok. nr 1, w terminie 7 dni od doręczenia postanowienia stronie.

Opłaty skarbowe:
za odwołanie - 5,00 zł, za każdy załącznik - 0,50 zł.

Opłaty skarbowe:
za odwołanie - 5,00 zł,
za każdy załącznik - 0,50 zł.

Uwagi:
Właściwym organem wydającym zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, w drodze decyzji, jest (art. 26, ust. 3 ustawy o odpadach):

 1. wojewoda - dla przedsięwzięć lub instalacji, o których mowa w art. 378 ust. 2 ustawy - Prawo ochrony środowiska,
 2. starosta - dla pozostałych przedsięwzięć.
  Informacje można uzyskać w referacie Inżynierii Komunalnej I Gospodarki Nieruchomościami, II piętro, pok. Nr 14, tel.8588-230.

 

 


Informacje sporządził:  

Andrzej Bugajski

Informacje zatwierdziła:  

Elżbieta Grobelna

Data zamieszczenia:  

04.10.2004 r.

 

 

 

mapa BIP-u  |  do góry  |