WYSZUKIWARKA
Biuletynu Informacji Publicznej 

  szukaj w BIP-ie:

  

  STRONA GŁÓWNA > URZĄD MIASTA > Władze miasta

URZĄD MIEJSKI

 Władze gminy

 


 

 

BURMISTRZ
GRZEGORZ GRZEGORZEWICZ

 
Do zadań Burmistrza należy:
 1. przygotowywanie i wykonywanie uchwał Rady Miejskiej,
 2. wykonywanie budżetu i prowadzenie polityki finansowej gminy,
 3. gospodarowanie mieniem komunalnym,
 4. udzielanie kierownikom jednostek organizacyjnych pełnomocnictw do zarządzania mieniem tych jednostek,
 5. podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczanie innych osób do podejmowania tych czynności,
 6. zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
 7. rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między komórkami Urzędu i gminnymi jednostkami organizacyjnymi,
 8. upoważnianie zastępcy lub innych pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
 9. reprezentowanie Urzędu na zewnątrz,
 10. przyjmowanie oświadczeń majątkowych od osób zobowiązanych do ich złożenia,
 11. wykonywanie zadań Szefa Obrony Cywilnej,
 12. wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Burmistrza przez przepisy prawa.

 


Burmistrz przyjmuje mieszkańców i innych interesantów
poniedziałki w godzinach od 14:00 do 16:30
(po wcześniejszym umówieniu)


 

 

ZASTĘPCA BURMISTRZA
JUSTYNA CHREBELA

 
Do zadań Zastępcy należy:

 1. zastępowanie Burmistrza w szczególności podczas jego nieobecności lub wynikającej z innych przyczyn niemożności pełnienia obowiązków lub na polecenie,
 2. bezpośredni nadzór nad pracą Referatów: Gospodarki Mieszkaniowej, 
  Rozwoju i Promocji oraz Inwestycji i Gospodarki Komunalnej,
 3. koordynowanie spraw związanych z pozyskiwaniem funduszy zewnętrznych i realizacją projektów

 

 

SEKRETARZ GMINY
TOMASZ STRZAŁKOWSKI

Do zadań Sekretarza Gminy należy:

 1. zapewnienie właściwej organizacji pracy urzędu,
 2. opracowywanie regulaminów i ich zmian,
 3. opracowywanie projektów podziału referatów na stanowiska pracy,
 4. opracowywanie zakresów czynności na stanowiskach pracy,
 5. nadzór nad organizacją pracy w Urzędzie oraz prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem kadr,
 6. przedkładanie Burmistrzowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy Urzędu,
 7. nadzór nad przygotowywaniem projektów uchwał Rady,
 8. koordynacja i organizacja spraw związanych z wyborami i spisami,
 9. kierowanie pracami Referatu Organizacyjnego i Spraw Społecznych,
 10. wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Burmistrza.

 

 

SKARBNIK GMINY
ANNA SŁOTA-DUDZIC

Do zadań Skarbnika Gminy należy:

 1. prowadzenie gospodarki finansowej gminy polegającej zwłaszcza na wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi i zapewnianiu pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez Gminę,
 2. współdziałanie w opracowywaniu budżetu,
 3. nadzorowanie i kontrola realizacji budżetu,
 4. współdziałanie w sporządzaniu sprawozdawczości budżetowej,
 5. analiza wykorzystania środków przydzielonych z budżetu lub środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji gminy,
 6. dokonywanie kontroli finansowych i ustalanie zasad obiegu dokumentów finansowych,
 7. prowadzenie księgowości i sprawozdawczości finansowej,
 8. wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości,
 9. kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych i udzielanie upoważnień innym osobom do dokonywania kontrasygnaty, informowanie Rady o odmowie złożenia kontrasygnaty,
 10. ścisła współpraca z inspektorem ds. pozyskiwania środków zewnętrznych,
 11. wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień Burmistrza.
Informacje sporządził:  

Krzysztof Halik

Informacje zatwierdził:  

Tomasz Strzałkowski

Data zamieszczenia:  

01.07.2021 r.

  

 

 

 

mapa BIP-u  |  do góry  |