WYSZUKIWARKA
Biuletynu Informacji Publicznej 

  szukaj w BIP-ie:

  

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

 Informacje

 


Likwidacja stowarzyszenia
11.09.2012

Ogłasza się, że uchwałą nr 8/2012 z dn. 28.03.2012 r., Zebrania Walnego członków Stowarzyszenie na Rzecz Współpracy Jaworzyny Śląskiej i Pfeffenhausen podjęto decyzję o likwidacji stowarzyszenia. Proces likwidacji rozpoczął się dnia 20.04.2012 roku, zgodnie z decyzją Sądu Rejonowego dla Wrocław - Fabryczna we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy, wpisem w pozycji rejestru KRS 0000261380 nr 3. Likwidatorem w/w stowarzyszenia została wybrana Elżbieta Maślaniec.

 POBIERZ:

dokument
Szkolenie dla organizacji pozarządowych
04.12.2008

Gmina Jaworzyna Śląska organizuje bezpłatne szkolenie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych z zakresu prawidłowego wypełniania i składania ofert na zadania oraz pozyskiwania środków pozabudżetowych.  Na spotkaniu będzie również skonsultowany Program Współpracy na 2010 rok.Szkolenie odbędzie się 17 grudnia w godz. 16:00 – 19:00 w Samorządowym Ośrodku Kultury i Bibliotece Publicznej przy ul. Powstańców 3 w Jaworzynie Śląskiej – sala nr 7.

Zajęcia poprowadzi Pani Katarzyna Potoczna - Prezes Fundacji „Nasze Dzieci” w Żarowie.

Chętnych do udziału w szkoleniu prosimy o zapisy w Urzędzie Miejskim w Jaworzynie Śląskiej – pokój nr 19 –
p. Roksana Sisko lub pod nr tel. 074 858 82 30.

Z każdej organizacji pozarządowej można zgłosić 1 osobę.


Sportowo, zdrowo i międzynarodowo podczas spotkań polsko – bawarskich
21.08.2008

W dniu 13.08. 2008 rozpoczął się projekt: „ Sportowo, zdrowo i międzynarodowo podczas spotkań polsko – bawarskich”.
Na zaproszenie Stowarzyszenia na Rzecz Współpracy Jaworzyny Śląskiej
i Pfeffenhausen przyjechała do Jaworzyny 14 osobowa grupa młodzieży z B-Jugend SSV Pfeffenhausen. Towarzyszyło im pięcioro osób dorosłych, w tym członkowie partnerskiego stowarzyszenia Freundeskreis Pfeffenhausen – Jaworzyna Śląska.


POBIERZ:

Cały artykuł  [350 kb]Konsultacje w sprawie projektu Programu Współpracy
z organizacjami pozarządowymi
19.11.2007

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych na spotkanie, którego celem będzie omówienie projektu Programu Współpracy Gminy Jaworzyna Śląska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2008.

Konsultacje odbędą się w dniu 27 listopada b.r. (wtorek) o godz. 11.00 w Samorządowym Ośrodku Kultury i Bibliotece Publicznej w Jaworzynie Śląskiej – sala nr 7. Uczestnictwo podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego jest dobrowolna. Zapraszamy do zapoznania się z treścią Projektu Programu i udziału w dyskusji. Na spotkaniu przyjmowane będą uwagi
i propozycje zmian.

POBIERZ:

Projekt programuFundusz dla Organizacji Pozarządowych (FOP)
05.10.2007

Przypominamy, iż do 22.10.2007r. trwa nabór wniosków do Komponentu I Funduszu dla Organizacji Pozarządowych – „Demokracja i społeczeństwo obywatelskie”, realizowanego w ramach Mechanizmów Finansowych.

Cele Komponentu I:
Komponent „Demokracja i społeczeństwo obywatelskie” ma na celu propagowanie poszanowania rządów prawa i rozwoju postaw obywatelskich, upowszechnianie wiedzy na temat praw i obowiązków obywateli, oraz równouprawnienia płci. W ramach komponentu są wspierane działania promujące włączanie się organizacji pozarządowych i obywateli w życie publiczne, w tym ich zaangażowanie w społeczną kontrolę instytucji publicznych szczebla lokalnego i centralnego. Preferowane są działania mające na celu wzmacnianie organizacji pozarządowych, które mają zasadniczy wpływ na jakość demokracji i przestrzegania praw człowieka.

Obszary tematyczne Komponentu I:

A. Poszanowanie zasad demokracji.
B. Podniesienie stanu wiedzy na temat społeczeństwa obywatelskiego i procesów demokratycznych.
C. Rozbudowywanie instytucjonalnych zdolności organizacji pozarządowych i rozwój sektora pozarządowego.

Informacje na temat dotacji można znaleźć na stronie
www.funduszngo.pl


Spotkanie informacyjno-szkoleniowe dotyczące Funduszu dla Organizacji Pozarządowych w ramach Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego
18.05.2007

W dniu 24 maja (czwartek) na ul. Dobrzyńskiej 21/23 (budynek przychodni), sala konferencyjna na V piętrze, odbędzie się spotkanie informacyjno-szkoleniowe dotyczące możliwości i zasad pozyskiwania środków finansowych z Funduszu dla Organizacji Pozarządowych. Szkolenie poprowadzą specjaliści z Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, Regionalnego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych oraz Urzędu Marszałkowskiego.

więcej ...  |


Szkolenia dla księgowych organizacji pozarządowych z całej Polski
29.01.2007

W 2007 roku Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego realizuje piątą już edycję programu "FIMANGO - Zarządzanie finansami w organizacjach pozarządowych", który jest elementem Programu Wspierania Organizacji Pozarządowych Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Program przeznaczony jest dla księgowych oraz osób bezpośrednio zajmujących się księgowością w organizacjach pozarządowych z całej Polski, zwłaszcza ze wsi i małych miast.

więcej ...  |


Spotkanie informacyjne dotyczące aplikowania o Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
11.01.2007

Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych zaprasza organizacje pozarządowe zamierzające ubiegać się o środki z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na spotkania informacyjno konsultacyjne dotyczące aplikowania do FIO. Spotkania odbędą się 24 i 25 stycznia 2007.

więcej ...  |


"DYPLOM Z MARZEŃ "
PROGRAM STYPENDIÓW POMOSTOWYCH 2006/2007 V EDYCJA
09.11.2006

Był wspólnym przedsięwzięciem Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności (PAFW) , Wydawnictwa Presspublica Sp. z o.o. wydawcy dziennika Rzeczpospolitej, Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości, która jest administratorem programu oraz koalicji lokalnych organizacji pozarządowych.

więcej ...  |


Dofinansowanie zadań z Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów w 2007 r.
07.11.2006
 
W projekcie ustawy budżetowej na rok 2007 zaplanowano środki finansowe Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów w wysokości 22 626 000 zł

1. O dofinansowanie zajęć mogą wystąpić:

 • kluby sportowe działające w formie stowarzyszenia,
 • organizacje pozarządowe, które w ramach swojej statutowej działalności realizują zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży,
 • jednostki samorządu terytorialnego

2. Wnioskodawca może złożyć jeden wniosek o dofinansowanie zajęć 
    sportowo-rekreacyjnych dla uczniów.

3. Termin składania wniosków: do 15 listopada 2006 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy wysłać na adres:

Ministerstwo Sportu
Departament Sportu Powszechnego
ul. Krucza 24/26
00-921 Warszawa
z dopiskiem na kopercie: "zajęcia sportowo-rekreacyjne dla uczniów".

4. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

5. Dofinansowaniem nie zostaną objęte wnioski przewidujące odpłatność uczestników 
    oraz dotyczące:

 • współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży, z wyjątkiem szkolnych zawodów sportowych do szczebla gminnego,
 • zajęć realizowanych w ramach sportu kwalifikowanego w sekcjach sportowych,
 • obozów sportowych realizowanych w formie zgrupowań poza miejscem zamieszkania uczniów.

6. Dofinansowaniem z Funduszu nie mogą być objęte obowiązkowe zajęcia 
    z wychowania fizycznego.

Pełna treść ogłoszenia oraz druk wniosku znajduje się na stronie msport.gov.pl  
< http://www.msport.gov.pl/content.php?id=710 >


WARSZTATY DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH - PODSUMOWANIE
17.10.2006
 

W dniu 7 października 2006r. odbyły się nieodpłatne warsztaty szkoleniowe dla organizacji pozarządowych. W ramach warsztatów omówione zostały procedury starania się o środki publiczne w ramach konkursu ofert na realizację zadań publicznych. W trakcie zajęć, na przykładach zadań wspieranych przez naszą Gminę, prowadzący wskazał prawidłowe sposoby wypełniania ofert i sprawozdań wymaganych przepisami prawa. Na zakończenie prowadzący udzielał konsultacji w indywidualnych przypadkach.

W warsztatach udział wzięło 21 przedstawicieli następujących organizacji:

 • Gminny Ludowy Klub Sportowy w Jaworzynie Śląskiej
 • Jaworzyńskie stowarzyszenie bezrobotnych
 • Klub Miłośników Filmu i Fotografii
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Jaworzynie Śląskiej
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Piotrowicach Św.
 • UKS "Koloryt" w Pastuchowie
 • UKS "Karolinka" w Jaworzynie Śląskiej
 • UKS "Gimnazjalny Klub Sportowy" w Jaworzynie Śląskiej
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Czechach
 • Stowarzyszenie na rzecz współpracy Jaworzyny Śląskiej i Pfeffenhausen
 • Urząd Miasta w Jaworzynie Śląskiej

Dziękuję za liczne przybycie. Mam nadzieję, że czas poświęcony na te warsztaty, pozwolą Państwu lepiej zrozumieć wymogi prawa przy staraniu się o środki publiczne oraz zaowocują jeszcze lepszą współpracą organizacji pozarządowych z lokalnym Samorządem.

Aby podtrzymywać dobrą współpracę oraz mając na uwadze duże zainteresowanie szkoleniami z zakresu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz chęcią pozyskiwania przez nasze organizacje środków także z innych źródeł niż budżet Gminy Jaworzyna Śląska, na rok 2007 planowane są kolejne szkolenia. Tematyka tych szkoleń będzie dopasowywana do zmian w prawie oraz do zapotrzebowań zgłaszanych przez organizacje pozarządowe.

Natalia Kita
Z-ca Burmistrza


"DYPLOM ZMARZEŃ "
PROGRAM STYPENDIÓW POMOSTOWYCH 2006/2007 V EDYCJA

28.09.2006
 

Jest wspólnym przedsięwzięciem Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności (PAFW) , Wydawnictwa Presspublica Sp. z o.o. wydawcy dziennika Rzeczpospolitej, Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości, która jest administratorem programu oraz koalicji lokalnych organizacji pozarządowych.

więcej ...  |


ZAPROSZENIE NA SZKOLENIA
15.09.2006
 

Departament Polityki Socjalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego - Wydział ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, organizuje BEZPŁATNE szkolenia dla przedstawicieli dolnośląskich organizacji pozarządowych, nt.:
 1. "Jak skutecznie aplikować o środki z Unii Europejskiej" - zajęcia odbędą się we: Wrocławiu - 21 września i 24 października, Głogowie - 20 września, Miliczu - 6 i 7 października oraz Kłodzku - 12 i 13 października.
 2. "Rozliczanie projektów finansowanych z Unii Europejskiej - sprawozdawczość i sposoby księgowania" - zajęcia odbędą się we: Wrocławiu - 22 września i 25 października, Kłodzku - 17 października, Jeleniej Górze - 19 października oraz Miliczu - 6 listopada.
 3. "Ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie - Procedury konkursowe (wypełnianie ofert na realizacje zadań związanych z ubieganiem się o środki publiczne, rozliczanie dotacji, obowiązki sprawozdawcze organizacji realizującej zadanie publiczne, współpraca administracji z organizacjami pozarządowymi - kształt programu współpracy.)" - zajęcia odbędą się we: Wrocławiu - 28 września i 6 października, Kłodzku - 5 października oraz Miliczu - 20 października.
 4. "Zamówienia publiczne w obszarze działalności organizacji pozarządowych" - zajęcia odbędą się we: Wrocławiu - 19 października i 6 listopada oraz Głogowie - 20 października.

Szczegółowe informacje nt. szkoleń, a także możliwości zapisów na poszczególne tematy, dostępne są telefonicznie: 071/ 776 90 02, 071/ 776 90 95 lub pocztą elektroniczną: marcin.nowakowski@dolnyslask.pl  lub agnieszka.rauk@dolnyslask.pl 

Prosimy o potwierdzenie swojego uczestnictwa w wybranych przez Państwa miejscowościach.

ZAŁĄCZNIKI
   1. Program szkoleń
   2. Harmonogram szkoleń

 


WARSZTATY DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
07.09.2006
 

W dniu 7 października 2006r. organizuję nieodpłatne warsztaty szkoleniowe dla organizacji pozarządowych. Tematem będzie realizacja zadań publicznych w świetle ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W trakcie zajęć, na przykładach zadań wspieranych przez naszą Gminę, zostaną przeanalizowane zagadnienia:

 1. tworzenie oferty - opis merytoryczny, jak zaplanować poprawnie kosztorys, jak zaplanować dobry harmonogram, podwykonawstwo

 2. realizacja zadania - czas trwania zadania, problemy z wykonaniem zadania, zmiany rzeczowe w zadaniu, zmiany w kosztorysie zadania, wykorzystanie środków.

 3. sprawozdawczość - sprawozdanie merytoryczne, sprawozdanie finansowe, terminy.

Każdy uczestnik otrzyma materiały niezbędne do przeprowadzenia warsztatów.

Proszę o wydelegowanie z organizacji 1-2 osób, które będą zajmowały się tworzeniem dokumentacji niezbędnej do starania się o środki publiczne na realizację zadań, o których mowa w ustawie. Zgłoszenia uczestników należy dokonać do dnia 22 września 2006r. w Urzędzie Miasta w Jaworzynie Śl. pok. 15 II piętro.

Natalia Kita
Z-ca Burmistrza Miasta


SPRZĘT SPORTOWY
15.05.2006
 

Burmistrz Miasta Jaworzyna Śląska po raz pierwszy w 2006 roku posiada w budżecie 20 000 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu sportowego. Po pierwszych konsultacjach z organizacjami pozarządowymi z terenu Gminy Jaworzyna Śląska dotyczących potrzeb społeczności lokalnej w zakresie sportu Pani Burmistrz Halina Dydycz wyraziła zgodę na zakup zestawu do ćwiczeń ATLAS, stroje sportowe dla piłkarzy, piłki nożne, zestawy figur szachowych, a w najbliższym czasie planuje także zakupić zegary szachowe oraz dwa stoły tenisowe. Zakupiony sprzęt będzie ogólnodostępny i będzie służył do rozwoju zainteresowań sportowych lokalnej społeczności.

Szkolenie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych
01.02.2006
  

W dniu 11 lutego 2006r. o godz. 10:30 Burmistrz Miasta organizuje szkolenie w siedzibie SOKiBP w Jaworzynie Śląskiej (sala nr 7) dla przedstawicieli organizacji pozarządowych działających w Gminie Jaworzyna Śląska.
Tematyka szkolenia: omówienie zasad przygotowania ofert i sprawozdań, zgodnie z nowym rozporządzeniem wykonawczym do ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie"
Zapraszam do udziału w szkoleniu członków zarządu oraz innych przedstawicieli organizacji pozarządowych. Wskazana obecność skarbników. 
Dodatkowe informacje pod nr tel. 074/858-82-30 wew. 33

 

 

 


 

Informacje sporządził:  

Krzysztof Halik

Informacje zatwierdził:  

Tomasz Strzałkowski

Data zamieszczenia:  

05.10.2007 r.

 

 

 

mapa BIP-u  |  do góry  |