WYSZUKIWARKA
Biuletynu Informacji Publicznej 

  szukaj w BIP-ie:

  

  STRONA GŁÓWNA > INFORMATOR INTERESANTA > Sprawy obywatelskie

INFORMATOR INTERESANTA

 

 
Sprawy Obywatelskie

 
 

    

SPRAWY WOJSKOWE

Przepisy prawne:

Ustawa z dnia 21 listopada 1967r. O powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej tekst jednolity(Dz. U. z 2004r. Nr 241 poz.2416 z późn. zmianami) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 września 2001r w sprawie szczególnych zasad i trybu pokrywania należności i opłat mieszkaniowych osobom spełniającym powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz członków ich rodzin (Dz.U. z 2001r. Nr 116, poz. 1238 z późn. zmianami).

 1. Uznanie osoby której doręczono kartę powołania do odbycia zasadniczej służby wojskowej.
 2. Pokrywanie należności mieszkaniowych żołnierzom uznanym za posiadających na
  wyłącznym utrzymaniu członków rodziny oraz żołnierzom samotnym.
 3. Ustalanie i wypłacanie świadczeń rekompensujących utratę wynagrodzenia za pracę dla
  żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe.
 4. Uznawanie poborowego lub żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu
  Członków rodziny.

 

UZNAWANIE OSOBY ,KTÓREJ DORĘCZONO KARTĘ POWOŁANIA DO ODBYCIZA ZASADNICZEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ LUB ŻOŁNIERZA ZA SPRAWUJĄCEGO BEZPOŚREDNIĄ OPIEKĘ NAD CZŁONKIEM RODZINY.

Podstawa prawna:

Art.39 ust.1pkt 3, art. 39a z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej / Dz. U. j/w/

Wymagane dokumenty:

 1. Umotywowany wniosek o uznanie za sprawującego bezpośrednią opiekę nad członkiem
  rodziny,
 2. Orzeczenie Obwodowej Komisji ds. Inwalidztwa i Zatrudnienia lub orzeczenie lekarza
  orzecznika dotyczące uznania członka rodziny za inwalidę I grupy lub osobę całkowicie niezdolną do pracy i samodzielnej egzystencji.

Opłaty skarbowej nie pobiera się.

 

POKRYWANIE NALEŻNOŚCI MIESZKANIOWYCH ŻOŁNIERZOM UZNANYM ZA POSIADAJĄCYCH NA WYŁĄCZNYM UTRZYMANIU CZŁONKÓW RODZINY LUB ŻOŁNIERZOM SAMOTNYM.

Podstawa prawna:

Art.131 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz .U. Nr 241 poz. 2416 z 2004 r. z późn. zmianami) oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 września 2001r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu pokrywania należności i opłat mieszkaniowych osobom spełniającym powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz członkom ich rodzin (Dz. U. Nr 70, poz. 640 z 2003 r. z późn. zmianami)

Wymagane dokumenty:

 1. Umotywowany wniosek o pokrywanie należności wynikających z ustawy
 2. Dokument stwierdzający , że żołnierz jest najemcą lokalu mieszkalnego, wysokość należności mieszkaniowych oraz numer konta na które należy przekazywać wpłaty.
 3. Cywilnoprawną umowę najmu lokalu z podaniem wysokości należności mieszkaniowych oraz wskazanie formy płatności należności.
 4. Dokument potwierdzający odrębną własność lokalu mieszkalnego lub domu oraz decyzje organów naliczających zobowiązania pieniężne z tytułu posiadania własności.
 5. Zaświadczenie Wojskowego Komendanta Uzupełnień stwierdzające odbywanie zasadniczej służby wojskowej przez żołnierza z podaniem okresu pełnienia służby,
 6. Decyzję o uznaniu żołnierza lub poborowego za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu
  członków rodziny.
 7. Oświadczenie żołnierza , że lokal (dom mieszkalny)nie zostanie oddany w najem,
  podnajem lub do bezpłatnego użytkowania.

Opłaty skarbowej nie pobiera się.

 

USTALANIE I WYPŁACANIE ŚWIADCZEŃ REKOMPENSUJĄCYCH UTRATĘ
WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ DLA ŻOŁNIERZY REZERWY ODBYWAJACYCH
ĆWICZENIA WOJSKOWE.

Przepis prawny:

Art. 119 a ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 241, poz. 2416 z 2004r. z późn. zm.) oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 01 lutego 2000r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania i wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe (Dz.U Nr 13, poz. 155).

Wymagane dokumenty:

Wniosek o ustalenie i wypłatę świadczenia rekompensującego utratę wynagrodzenia

Załączniki:

 1. Zaświadczenie dowódcy jednostki wojskowej o odbyciu przez żołnierza rezerwy
  ćwiczeń wojskowych
 2. zaświadczenie z zakładu pracy lub z Urzędu Skarbowego(jeżeli prowadzona jest
  działalność gospodarcza) określające kwotę dziennego utraconego wynagrodzenia albo dochodu.

Nie pobiera się opłaty skarbowej.

 

UZNAWANIE OSÓB, KTÓRYM DORĘCZONO KARTĘ POWOŁANIA DO ODBYCIA ZASADNICZEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ I ŻOŁNIERZY ZA POSIADAJĄCYCH NA UTRZYMANIU CZŁONKÓW RODZINY

Przepis prawa:

Art.127 oraz 128 i 128a ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 2411 poz. 2416 z 2004 r. z późn. zm.).

Wymagane dokumenty:

Wniosek o uznanie za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny,

Załączniki - (w zależności od sytuacji rodzinnej)

 1. Zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu i pobieranym wynagrodzeniu
 2. Zaświadczenie z Urzędu Pracy o zarejestrowaniu i wysokości pobieranego zasiłku
 3. zaświadczenia o dochodach członków rodziny
 4. kserokopia karty powołania do odbycia zasadniczej służby wojskowej lub zaświadczenie Wojskowego Komendanta Uzupełnień o powołaniu do odbycia służby wojskowej.
 5. Odpis skrócony aktu małżeństwa.

Opłaty skarbowej nie pobiera się.


 

 


Informacje sporządził:  

Andrzej Bugajski

Informacje zatwierdziła:  

Elżbieta Grobelna

Data zamieszczenia:  

27.05.2004 r.

 

 

 

mapa BIP-u  |  do góry  |