WYSZUKIWARKA
Biuletynu Informacji Publicznej 

  szukaj w BIP-ie:

  

INFORMATOR INTERESANTA

 

 
Oświata

 
 

    

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych

I. WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA

Pracodawcom, którzy zawarli z młodocianym pracownikiem umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie w wysokości:

- w przypadku nauki zawodu - 8.081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy, z tym, że jeżeli okres kształcenia będzie krótszy niż 36 miesięcy kwota dofinansowania będzie wypłacana w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia,

- w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy - 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

II. POMOC DE MINIMIS

Dofinansowanie stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s. 1) lub rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s. 9).

Pomoc de minimis w rozumieniu j.w. oznacza pomoc przyznaną temu samemu podmiotowi gospodarczemu w ciągu bieżącego roku podatkowego oraz dwóch poprzedzających go lat podatkowych, która łącznie z pomocą udzieloną na podstawie wniosku nie przekroczy równowartości 200 000 euro (100 000 euro w sektorze transportu drogowego). Wartość pomocy jest wartością brutto, tzn. nie uwzględnia potrąceń z tytułu podatków ani innych opłat. Pułap ten stosuje się bez względu na formę pomocy i jej cel.

W związku z powyższym przy składaniu wniosku o dofinansowanie każdy wnioskodawca, oprócz dotychczas wymaganych dokumentów, jest zobowiązany na podstawie art. 37 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 30.04.2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.) do przedłożenia dodatkowych dokumentów:

- wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat lub oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

- oświadczenia o wielkości i przeznaczeniu informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis.

Informację niezbędną do udzielenia pomocy de minimis należy przedłożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r.

w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. nr 53, poz. 311 z późn. zm.).

W razie nie złożenia przez wnioskodawcę wymienionych dokumentów nie będzie można udzielić takiemu pracodawcy dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika (art. 37 ust. 7 ustawy z dnia 30.04.2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej - Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.).

III. TERMIN ZŁOŻENIA WNIOSKU

Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy o dofinansowanie kosztów kształcenia złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.

Dodatkowo, zgodnie z § 3a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28.05.1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2014 r. poz. 232), w związku z art. 195 § 1 Kodeksu pracy, o zawarciu umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego, pracodawca zawiadamia burmistrza/wójta/prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego, a w przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem - również izbę rzemieślniczą właściwą ze względu na siedzibę rzemieślnika.

IV. WNIOSEK WRAZ Z NIEZBĘDNYMI DOKUMENTAMI

1. Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika,

2. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianych pracowników przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy,

3. Kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego wraz z ewentualnymi aneksami,

4. Kopie świadectwa pracy (w przypadku gdy w/w umowa o prace została już rozwiązana),

5. Kopię dyplomu/ świadectwa albo zaświadczenie potwierdzające ukończenie nauki zawodu/ przyuczenia do wykonywania określonej pracy i zdanie stosownego egzaminu,

6. Wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (zawiera instrukcję wypełniania)

7. Oświadczenie Wnioskodawcy.

Kopie dokumentów należy poświadczyć za zgodność z oryginałem.Druki do pobrania:
 

      

Instrukcja

      

Wniosek o dofinansowanie

      

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

      

Oświadczenie o wielkości i przeznaczeniu informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis

Informacje sporządziła:  

Barbara Barańska-Pietrzyk
Informację wprowadził do BIP: Krzysztof Halik

Informacje zatwierdził:  

Tomasz Strzałkowski

Data zamieszczenia:  

27.01.2016 r.

 

 

 

mapa BIP-u  |  do góry  |