WYSZUKIWARKA
Biuletynu Informacji Publicznej 

  szukaj w BIP-ie:

  

  STRONA GŁÓWNA > INFORMATOR INTERESANTA > Gospodarka nieruchomościami

INFORMATOR INTERESANTA

 

 
Gospodarka nieruchomościami

 
 

    

SPRZEDAŻ LOKALI KOMUNALNYCH 
/MIESZKALNYCH, UŻYTKOWYCH/

Wolne lokale mieszkalne i użytkowe /nie objęte umową najmu/ zbywane są w przetargu, za cenę ustaloną w tej procedurze. Przy sprzedaży lokali objętych umową najmu, pierwszeństwo nabycia przysługuje najemcy .
Lokale użytkowe sprzedawane są za cenę nie niższą niż ich wartość określoną przez rzeczoznawcę majątkowego.
Najemca nabywający wynajmowany lokal mieszkalny otrzymuje ulgę od ceny określonej przez rzeczoznawcę majątkowego w wysokości zależnej od zasad płatności w sposób następujący:

a/ w przypadku zapłaty jednorazowe j- 95% ceny.
b/ w przypadku zapłaty ratalnej 80 % ceny,

  • pierwsza rata w wysokości 25% ceny, płatna przed zawarciem aktu notarialnego przenoszącego własność lokalu, - pozostałą należność rozkłada się na 3 roczne raty, płatne do 31 marca każdego roku,

  • w przypadku nieterminowej płatności rat, pozostała do zapłaty cena sprzedaży staje się natychmiast wymagalna, - nie zapłacona część ceny za lokal, zostaje zabezpieczona hipoteką

Przy sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu, do udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej związanej z odrębną własnością lokalu, udziela się bonifikaty od pierwszej opłaty za użytkowanie wieczyste w wysokości 95 %.
Najemca ponosi koszty za sporządzenie operatu szacunkowego ustalającego wartość nieruchomości lokalowej, inwentaryzacji budynku, za czynności geodezyjne /podział, ustalenie granic działki / oraz dokumentację niezbędną dla celów prawnych.

Sprzedaż lokali mieszkalnych następuje z jednoczesnym zbyciem na własność lub w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu działki ustalonej w zasięgu funkcjonalnie niezbędnym dla danego budynku mieszkalnego wraz z istniejącymi na danej działce elementami zabudowy i zagospodarowania, nie przeznaczonymi do odrębnej sprzedaży.

Dalsza prywatyzacja budynku z ustalonym wcześniej prawem użytkowania wieczystego gruntu dla lokali dotąd sprzedanych odbywa się na zasadzie kontynuacji tego prawa.
Przedmiotem sprzedaży mogą być samodzielne lokale mieszkalne tj. takie, które są wydzielone trwałymi ścianami w obrębie budynku i wraz z pomieszczeniami z pomieszczeniami pomocniczymi służą do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych. Do lokalu mogą przynależeć, jako jego części składowe, pomieszczenia, choćby nawet do niego bezpośrednio nie przylegały /są np. poza budynkiem/, takie jak: piwnica, strych, komórka, garaż.
Osobie, która dokonała, za zgodą gminy, przebudowy lub rozbudowy budynku stanowiącego własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, w wyniku czego nastąpiło wyodrębnienie lokalu, w razie nabycia tego lokalu, na poczet ceny nabycia, zalicza się nakłady poniesione na jego przebudowę lub rozbudowę. Przy ustaleniu wysokości poniesionych nakładów bierze się za podstawę faktycznie wykonane roboty oraz wartość tych robót w dniu ustalenia ceny.

Osobie fizycznej i prawnej, która jest najemcą lub dzierżawcą lokalu użytkowego, przyznaje się również pierwszeństwo w nabywaniu lokali. Cena lokalu użytkowego sprzedawanego na rzecz najemcy może zostać rozłożona na raty, nie dłużej niż na 10 lat. Rozłożona na raty nie spłacona część ceny podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski.
Jeżeli nabywca lokalu mieszkalnego zbędzie go przed upływem 5 lat, jest zobowiązany do zwrotu kwoty równej bonifikacie po jej waloryzacji. Przepisu nie stosuje się w przypadku zbycia lokalu mieszkalnego na rzecz osoby bliskiej (zstępnych, wstępnych, rodzeństwo, małżonka, osoby przysposabiające i przysposobione oraz osobę, która pozostaje ze zbywcą faktycznie we wspólnym pożyciu).

 

SPRZEDAŻ LOKALI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH NA RZECZ NAJEMCÓW

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami), ustawa z dnia 24 czerwca 1994r o własności lokali ( tekst jednolity: Dz. U. Nr 80,poz.903 z 2000 r. z późn.zm.), uchwała nr XXVII/92/04 Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 27.10.2004 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Jaworzyna Śląska, zarządzenie nr 33/05 Burmistrza Miasta Jaworzyna Śląska z dn. 23 lutego 2005 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości należących do kompetencji Burmistrza Miasta.

Jednostka odpowiedzialna:

Referat Inżynierii Komunalnej i Gospodarki Nieruchomościami

Wymagane dokumenty:


Termin załatwienia sprawy:

Czas realizacji wniosku najemcy zależy od stopnia przygotowania nieruchomości do sprzedaży -czy jest wydzielona działka pod budynkiem, sporządzone szkice lokali itp. W budynkach gdzie nastąpiła już sprzedaż lokali, okres ten wynosi około 4 miesięcy. W budynkach, gdzie następuje pierwsza sprzedaż, okres ten wydłuża się nawet od 6 do 8 miesięcy.

Opłaty: 
Nie pobiera się.

Tryb sprzedaży:

Po zaopiniowaniu przez Komisję ds. Gospodarki Mieszkaniowej, Zdrowia i Opieki Społecznej i po pozytywnym rozpatrzeniu przez Burmistrza indywidualnego wniosku o wykup lokalu, następuje przygotowanie lokalu do sprzedaży. Polega to między innymi na wydzieleniu geodezyjnym gruntu niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania budynku, sporządzeniu inwentaryzacji i wyceny nieruchomości /lokalu oraz udziału w gruncie/, uzyskaniu zaświadczenia o samodzielności lokalu, założeniu księgi wieczystej . Następnie Burmistrz wydaje zarządzenie, które jest oficjalnym dokumentem potwierdzającym przeznaczenie danej nieruchomości lokalowej do sprzedaży. Zarządzenie zawiera załącznik - wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiący zbiór podstawowych informacji o sprzedawanej nieruchomości, w szczególności: położenie z oznaczeniem według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości, powierzchnię działki/ powierzchnię lokalu/, opis nieruchomości, przeznaczenie w planie zagospodarowania, cenę nieruchomości, wysokość opłat, oraz formę zbycia. Wykaz ten jest każdorazowo podawany do publicznej wiadomości w siedzibie Urzędu oraz w prasie lokalnej.
Po upływie 6 tygodni od daty ogłoszenia wykazu sporządza się protokół uzgodnień, który stanowi podstawę do zawarcia umowy notarialnej.

Uwagi:
Szersze informacje dotyczące zasad sprzedaży można uzyskać w Referacie Inżynierii Komunalnej i Gospodarki Nieruchomościami, pokój nr 16, II piętro, tel: 8588-230,233 w.34,51,13.

 Informacje sporządził:  

Andrzej Bugajski

Informacje zatwierdziła:  

Elżbieta Grobelna

Data zamieszczenia:  

29.11.2005 r.

 

 

 

mapa BIP-u  |  do góry  |