WYSZUKIWARKA
Biuletynu Informacji Publicznej 

  szukaj w BIP-ie:

  

  STRONA GŁÓWNA > INFORMATOR INTERESANTA > Gospodarka nieruchomościami

INFORMATOR INTERESANTA

 

 
Gospodarka nieruchomościami

 
 

    

ZASADY GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI STANOWIĄCYMI 
WŁASNOŚĆ GMINY JAWORZYNA ŚLĄSKA

 

Sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gminnych

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. Nr 261, poz. 2603), 

  • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości, 

  • uchwała nr XXVII/92/04 Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 27.10.2004 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Jaworzyna Śląska, 

  • kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami),

Jednostka odpowiedzialna:

Referat Inżynierii Komunalnej i Gospodarki Nieruchomościami.

Wymagane dokumenty:


Termin załatwienia sprawy:

Bezterminowo jako postępowanie cywilno-prawne realizowane przez organ administracji samorządowej.

Opłaty:
Nie pobiera się.

Tryb sprzedaży :
Po pozytywnym rozpatrzeniu przez Burmistrza indywidualnego wniosku o wykup lub w przypadku wystawienia z urzędu nieruchomości do sprzedaży następuje jej przygotowanie do sprzedaży. Polega to między innymi na wydzieleniu geodezyjnym wystawianej do sprzedaży nieruchomości, sporządzeniu wyceny nieruchomości, założeniu Księgi Wieczystej. Następnie Burmistrz wydaje zarządzenie, które jest oficjalnym dokumentem potwierdzającym wystawienie danej nieruchomości do sprzedaży. Zgodnie z art.35 ustawy o gospodarce nieruchomościami Zarządzenie zawiera załącznik -wykaz ,który stanowi zbiór podstawowych informacji o wystawianej do sprzedaży nieruchomości, takich jak: położenie z oznaczeniem według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości, powierzchnię ,opis nieruchomości, przeznaczenie w planie zagospodarowania, cenę nieruchomości, wysokość opłat, oraz formę zbycia. Wykaz ten jest każdorazowo podawany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń. Ponadto informacja zamieszczana jest w prasie lokalnej . Po upływie 6 tygodni od daty ogłoszenia wykazu możliwe jest ogłoszenie I przetargu. O ile I przetarg nie wyłoni nabywcy nieruchomości ogłasza się II przetarg. Zgodnie z obowiązującymi przepisami cena wywoławcza do II przetargu może być obniżona, jednak nie niżej niż 50% jej wartości. O ile II przetarg nie da rezultatu, dana nieruchomość może zostać zbyta w drodze rokowań. Z nabywcą nieruchomości wyłonionym w drodze przetargu lub rokowań, spisywany jest protokół uzgodnień bądź z rokowań. Stanowi on podstawę do zawarcia aktu notarialnego. Następnie Urząd ustala z nabywcą termin oraz miejsce zawarcia aktu notarialnego. Należność z tytułu kupna nieruchomości nabytej w drodze przetargu płatna jest w całości przed zawarciem aktu notarialnego. W przypadku, gdy nieruchomość zabudowana /budynki, lokal/ jest sprzedawana wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste, nabywca wpłaca 25% ceny gruntu, która składa się na łączną wartość nieruchomości. W przypadku nabycia w drodze przetargu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej , nabywca przed zawarciem aktu notarialnego wpłaca także 25% ceny wylicytowanej w drodze przetargu. W przypadku sprzedaży nieruchomości w drodze rokowań, jej cena ustalona w rokowaniach, może zostać rozłożona na raty, nie dłużej niż na 10 lat.
Przetargi na zbycie składników mienia komunalnego przeprowadza powołana przez Burmistrza Komisja przetargowa

Tryb odwoławczy:

Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza Miasta Jaworzyna Śl.

 Informacje sporządził:  

Andrzej Bugajski

Informacje zatwierdziła:  

Elżbieta Grobelna

Data zamieszczenia:  

23.06.2005 r.

 

 

 

mapa BIP-u  |  do góry  |