WYSZUKIWARKA
Biuletynu Informacji Publicznej 

  szukaj w BIP-ie:

  

  STRONA GŁÓWNA > INFORMATOR INTERESANTA > Gospodarka nieruchomościami

INFORMATOR INTERESANTA

 

 
Gospodarka nieruchomościami

 
 

    
Uchwała nr XXVII/92/04 Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 27.10.2004 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Jaworzyna Śląska, określa gospodarowanie gminnym zasobem nieruchomości, zastrzeżonym ustawą do kompetencji rady gminy.

Zasady te wynikają z obowiązujących przepisów w tym zakresie tj. ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym /tj. Dz.U.z 2001 r. Nr 142 poz.1591 ze zm./ i ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /t.j. Dz.U. z 2004r. Nr 261 poz. 2603 ze zm./ oraz rozporządzeń wykonawczych w oparciu o które następuje gospodarowanie nieruchomościami. 

Przy sprzedaży nieruchomości na własność w drodze przetargu, nabywca obowiązany jest zapłacić należność za nieruchomość przed zawarciem aktu notarialnego, w wysokości równej cenie uzyskanej w przetargu. Przy nabywaniu nieruchomości w drodze bezprzetargowej cena nieruchomości może zostać rozłożona przez burmistrza na raty, nie dłużej niż na okres 10 lat. Przy nabywaniu prawa użytkowania wieczystego, nabywca przed zawarciem umowy w formie aktu notarialnego ponosi tzw. pierwszą opłatę roczną, która wynosi 25% wartości gruntu. 

Następnie użytkownik wieczysty ponosi opłaty roczne, które są płatne przez cały okres użytkowania wieczystego, poczynając od następnego roku od zawarcia umowy, w terminie do 31 marca, bez odrębnego wzywania do zapłaty. Wysokość opłaty rocznej może być aktualizowana przez Gminę, nie częściej niż raz w roku, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie.

 

 1. Gospodarowanie gminnym zasobem nieruchomości
   

 2. Sprzedaż lokali komunalnych.
   

 3. Najem i wydzierżawianie nieruchomości z wyłączeniem lokali mieszkalnych.
   

 4. Zatwierdzanie podziałów nieruchomości
   

 5. Numeracja nieruchomości.
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Informacje sporządził:  

Andrzej Bugajski

Informacje zatwierdziła:  

Elżbieta Grobelna

Data zamieszczenia:  

23.06.2005 r.

 

 

 

mapa BIP-u  |  do góry  |