WYSZUKIWARKA
Biuletynu Informacji Publicznej 

  szukaj w BIP-ie:

  

INFORMATOR INTERESANTA

 

 
Meldunki

 
 

    

UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH ZE ZBIORÓW MELDUNKOWYCH 
ORAZ EWIDENCJI WYDANYCH I UTRACONYCH DOWODÓW OSOBISTYCH

Podstawa prawna:
Art. 44 g ustawy z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (DZ. U. z 2001r. nr. 87, poz. 960) oraz art.217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. nr 98,poz. 1071 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty:
Wniosek o wydanie zaświadczenia ze zbiorów meldunkowych oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych .

Opłata skarbowa:

 • za wniosek - 5,00 zł
 • za informację adresową - 32,00 zł.

Termin załatwienia sprawy:
Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 7 dni

Tryb odwoławczy:
Od decyzji odmawiającej udostępnienia danych osobowych przysługuje odwołanie do Wojewody Dolnośląskiego we Wrocławiu oddział Zamiejscowy w Wałbrzychu ul. Juliusza Słowackiego 23 A za pośrednictwem tut. Urzędu w terminie 14 dni od doręczenia postanowienia stronie.

Uwagi:

 1. Dane ze zbiorów meldunkowych oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych udostępnienia się, o ile są one niezbędne do realizacji ich ustawowych zadań, następującym podmiotom:
 • organom administracji publicznej, sądom, prokuraturze
 • organom Policji, Straży Granicznej, Służby Więziennej, Wojskowym służbom Informacyjnym, Żandarmerii Wojskowej i Urzędowi Ochrony Państwa
 • organom kontroli skarbowej i wywiadu skarbowego
 1. Dane mogą być udostępnione również:
 • innym państwowym i komunalnym jednostkom organizacyjnym oraz podmiotom - w zakresie potrzebnym dla realizowania zadań publicznych określonych w przepisach prawa
 • osobom i jednostkom organizacyjnym - jeżeli wykażą w tym interes prawny
 • jednostkom organizacyjnym - jeżeli po ich wykorzystaniu w celach badawczych, statystycznych, badania opinii publicznej lub rynku, dane te zostaną poddane takiej modyfikacji, która nie pozwoli na ustalenie tożsamości osób, których dane dotyczą
 • innym osobom i podmiotom - jeżeli uwiarygodnią one interes faktyczny w otrzymaniu danych i za zgodą osób, których dane dotyczą
 1. Odmowa udostępnienia danych osobowych w drodze decyzji administracyjnej następuje, jeżeli udostępnienie danych spowodowało by naruszenie dóbr osobistych osoby, której dane dotyczą, lub innych osób.

Miejsce realizacji:
Ewidencja Ludności (pok. 9- I piętro).


 

 


Informacje sporządził:  

Andrzej Bugajski

Informacje zatwierdziła:  

Elżbieta Grobelna

Data zamieszczenia:  

06.08.2004 r.

 

 

 

mapa BIP-u  |  do góry  |