WYSZUKIWARKA
Biuletynu Informacji Publicznej 

  szukaj w BIP-ie:

  

INFORMATOR INTERESANTA

 

 
Meldunki

 
 

    

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE W SPRAWIE WYMELDOWANIA

 

Podstawa prawna:
Art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji i dowodach osobistych (Dz. U. z 201r. nr 87, poz. 960 z późn. zm.)

Wymagane dokumenty:
Wniosek w wymeldowanie z miejsca pobytu stałego

Opłata skarbowa:
5,00 zł znaczki skarbowe
- za załącznik 0,50 gr

Termin załatwienia sprawy:
Nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania

Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Dolnośląskiego we Wrocławiu Oddział Zamiejscowy w Wałbrzychu ul. Juliusza Słowackiego 23 A za pośrednictwem tut. Urzędu e terminie 14 dni od doręczenia decyzji.

Uwagi:

  1. Do wniosku można dołączyć:
    a) dokument dotyczący stanu prawnego mieszkania (umowa najmu, wypis z księgi wieczystej itd.)
    b) orzeczenie sądu o eksmisji, protokół z wykonania czynności eksmisyjnych przez komornika, wyrok sądu 
        o rozwiązaniu związku małżeńskiego, postępowanie o podziale wspólnego majątku itd.)
  2. We wniosku można wskazać inne dowody np. z przesłuchania świadków,
    przeprowadzenia oględzin

Miejsce realizacji:
Ewidencja Ludności (pok. 9- I piętro).

 


 

 

 

 

 

 

 

 


Informacje sporządził:  

Andrzej Bugajski

Informacje zatwierdziła:  

Elżbieta Grobelna

Data zamieszczenia:  

06.08.2004 r.

 

 

 

mapa BIP-u  |  do góry  |