WYSZUKIWARKA
Biuletynu Informacji Publicznej 

  szukaj w BIP-ie:

  

INFORMATOR INTERESANTA

 

 
Meldunki

 
 

    

ZAMELDOWANIE CUDZOZIEMCA NA POBYT CZASOWY PONAD 2 MIESIĄCE

 

Podstawa prawna:
Akt. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2001r. nr 87, poz. 960 z późn. Zm.).

Wymagane dokumenty:
Wypełniony druk "zgłoszenia pobytu czasowego cudzoziemca" (Pu-E-3),

Do wglądu:

 1. paszport lub karta stałego pobytu
 2. wiza (zaproszenie, voucher),
 3. decyzja przydziału, umowa najmu lub akt własności (wypis z księgi wieczystej) dotyczący lokalu mieszkalnego, w którym ma nastąpić zameldowanie

Opłata skarbowa:
Nie pobiera się.

Termin załatwienia sprawy:
Bezpośrednio po zgłoszeniu sprawy.

Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje.

Uwagi:

 1. Cudzoziemiec obowiązany jest zameldować się na pobyt czasowy przed upływem 48 godzin od chwili przybycia do określonej miejscowości i nie później niż przed upływem 48 godzin od chwili przekroczenia granicy Rzeczpospolitej Polskiej. Jeżeli koniec terminu do dokonania obowiązku meldunkowego przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się najbliższy następny dzień powszedni.
 2. Cudzoziemiec zgłaszający pobyt czasowy ponad 2 miesiące obowiązany jest uzyskać:
  a) potwierdzenie faktu pobytu dokonane przez wynajmującego, najemcę, osobę, której przysługuje 
      spółdzielcze prawo do lokalu lub właściciela lokalu
 3. W zastępstwie osoby obowiązanej do zameldowania się czynności zgłoszenia danych może dokonać osoba, i której melduje się cudzoziemiec
 4. Od wykonywania obowiązku meldunkowego zwolnieni są pod warunkiem wzajemności szefowie i członkowie personelu przedstawicielstw dyplomatycznych oraz urzędów konsularnych państw obcych, łącznie z członkami ich rodzin pozostającymi z nimi we wspólnocie domowej, także inne osoby na podstawie ustaw, umów lub powszechnie ustalonych zwyczajów międzynarodowych, z wyjątkiem cudzoziemców mających stałe miejsce pobytu w Rzeczpospolitej Polskiej.

Miejsce realizacji:
Ewidencja Ludności (pok. 9- I piętro).

 


 

 

 


Informacje sporządził:  

Andrzej Bugajski

Informacje zatwierdziła:  

Elżbieta Grobelna

Data zamieszczenia:  

06.08.2004 r.

 

 

 

mapa BIP-u  |  do góry  |