WYSZUKIWARKA
Biuletynu Informacji Publicznej 

  szukaj w BIP-ie:

  

INFORMATOR INTERESANTA

 

 
Meldunki

 
 

    

ZAMELDOWANIE NA POBYT CZASOWY TRWAJĄCY PONAD 2 MIESIĄCE.

 

Podstawa prawna:
art. 10, art. 12 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. Z 2001r. nr 87, poz. 960 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty:

 1. Wypełniony druk "zgłoszenia pobytu stałego" /Pu - E - 3/ - dla każdej osoby.
 2. Dowód osobisty , a w uzasadnionych przypadkach - inny dokument pozwalający na
  ustalenie tożsamości.
 3. Odpis skrócony aktu urodzenia / w przypadku osoby niepełnoletniej/ .
 4. Wojskowy dokument osobisty/ książeczka wojskowa lub potwierdzenie zgłoszenia
  się do rejestracji przedpoborowych/ przedstawiają osoby podlegające powszechnemu
  obowiązkowi obrony.
 5. Zaświadczenie z Wojskowej Komendy Uzupełnień o zgłoszeniu zmiany miejsca zamieszkania /dotyczy osób posiadających kartę mobilizacyjną.
 6. Należy przedstawić potwierdzenie pobytu w lokalu dokonane przez właściciela lub osobę dysponującą tytułem prawnym do lokalu, oraz do wglądu dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być umowa cywilnoprawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu.

Opłata skarbowa:
Nie pobiera się.

Termin załatwienia sprawy:
Bezpośrednio po zgłoszeniu sprawy.

Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje.

Uwagi:

 1. Osoba, która przebywa w określonej miejscowości pod tym samym adresem dłużej niż trzy doby, jest obowiązana zameldować się na pobyt czasowy najpóźniej przed upływem czwartej doby, licząc od dnia przybycia.
 2. Osoba, która przedłuża pobyt czasowy w tej samej miejscowości ponad zgłoszony czas jego trwania, zmienia adres albo zmienia pobyt czasowy na stały, jest obowiązana dokonać odpowiedniego zameldowania w ciągu następnej doby.
 3. W zastępstwie osoby obowiązanej do zameldowania się czynności zgłoszenia danych może dokonać członek rodziny, opiekun ustawowy lub faktyczny albo inna osoba.
 4. Zwalnia się od obowiązku zameldowania na pobyt czasowy do 2 miesięcy dzieci do lat 7.
 5. W tym samym czasie można mieć tylko jedno miejsce pobytu czasowego.

Miejsce realizacji:
Ewidencja Ludności (pok. 9 - I piętro).

 


 


 


Informacje sporządził:  

Andrzej Bugajski

Informacje zatwierdziła:  

Elżbieta Grobelna

Data zamieszczenia:  

06.08.2004 r.

 

 

 

mapa BIP-u  |  do góry  |