WYSZUKIWARKA
Biuletynu Informacji Publicznej 

  szukaj w BIP-ie:

  

INFORMATOR INTERESANTA

 

 
Meldunki

 
 

    

ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY

 

Podstawa prawna :
Art.10,art.11 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974r o ewidencji ludności i dowodach osobistych
/Dz.U. z 2001 r Nr 87.poz.960 z późn. zmianami/.

Wymagane dokumenty

 1. Wypełniony druk "zgłoszenia pobytu stałego" /Pu - E - 1/ - dla każdej osoby.
 2. Dowód osobisty , a w uzasadnionych przypadkach - inny dokument pozwalający na
  ustalenie tożsamości.
 3. Odpis skrócony aktu urodzenia / w przypadku osoby niepełnoletniej/ .
 4. Wojskowy dokument osobisty/ książeczka wojskowa lub potwierdzenie zgłoszenia
  się do rejestracji przedpoborowych/ przedstawiają osoby podlegające powszechnemu
  obowiązkowi obrony.
 5. Zaświadczenie z Wojskowej Komendy Uzupełnień o zgłoszeniu zmiany miejsca zamieszkania /dotyczy osób posiadających kartę mobilizacyjną.
 6. Należy przedstawić potwierdzenie pobytu w lokalu dokonane przez właściciela lub osobę dysponującą tytułem prawnym do lokalu, oraz do wglądu dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu.

Opłata skarbowa:
Nie pobiera się.

Termin załatwienia sprawy:
Bezpośrednio po zgłoszeniu sprawy.

Tryb odwoławczy :
Nie przysługuje.

Uwagi:

 1. Osoba , która przebywa w określonej miejscowości pod stały adresem dłużej niż trzy doby , jest obowiązana zameldować się na pobyt stały lub czasowy najpóźniej przed upływem czwartej doby , licząc od dnia przybycia.
 2. Za osobę nie posiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.

Miejsce realizacji:
Ewidencja Ludności /pok.9- I piętro/

 


 


 

 

 

 


Informacje sporządził:  

Andrzej Bugajski

Informacje zatwierdziła:  

Elżbieta Grobelna

Data zamieszczenia:  

06.08.2004 r.

 

 

 

mapa BIP-u  |  do góry  |