WYSZUKIWARKA
Biuletynu Informacji Publicznej 

  szukaj w BIP-ie:

  

  STRONA GŁÓWNA > INFORMATOR INTERESANTA > Inżynieria komunalna

INFORMATOR INTERESANTA

 

 
Inżynieria komunalna

 
 

    

INFORMACJA O WYTWARZANYCH ODPADACH ORAZ SPOSOBACH 
GOSPODAROWANIA WYTWORZONYMI ODPADAMI.

 

Podstawa prawna:
Art. 17, ust. 1, pkt. 2 oraz art. 24, ust. 9 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późniejszymi zmianami)

Jednostka odpowiedzialna:
Referat Inżynierii Komunalnej I Gospodarki Nieruchomościami

Wymagane dokumenty:
W myśl art. 24 ust. 4 ustawy o odpadach.

Informacja o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytwarzanymi odpadami powinna zawierać:

  • wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do wytwarzania, a w przypadkach, gdy określenie rodzaju nie jest wystarczające do ustalenia zagrożeń, jakie te odpady mogą powodować, właściwy organ może wezwać wnioskodawcę do podania podstawowego składu chemicznego i właściwości odpadów,
  • określenie ilości odpadów poszczególnych rodzajów przewidzianych do wytwarzania w ciągu roku,
  • informacje wskazujące na sposoby zapobiegania powstawaniu odpadów niebezpiecznych lub ograniczenia ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko,
  • szczegółowy opis sposobów gospodarowania odpadami, z uwzględnieniem zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów,
  • wskazanie miejsca i sposobu magazynowania odpadów.

Termin załatwienia sprawy:
Nie wymaga odpowiedzi.

Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje.

Uwagi:
Informacje o wytwarzanych odpadach przekłada się właściwemu organowi w terminie 30 dni przed rozpoczęciem działalności powodującej powstawanie odpadów lub zmianą tej działalności wpływającą na ilość lub rodzaj wytwarzanych odpadów lub sposób gospodarowania nimi: informację przekłada się w trzech egzemplarzach (art. 24 ust. 1 w/w ustawy o odpadach).

Wytwórca odpadów, jest obowiązany do przedłożenia informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami, jeżeli wytwarza odpady niebezpieczne w ilości do 0,1 Mg rocznie albo powyżej 5 Mg rocznie odpadów innych niż niebezpieczne (art. 17 ust. 2 w/w ustawy o odpadach).

Informacje można uzyskać w referacie Inżynierii Komunalnej I Gospodarki Nieruchomościami, II piętro, pok. Nr 14, tel.8588-230.


 

 


Informacje sporządził:  

Andrzej Bugajski

Informacje zatwierdziła:  

Elżbieta Grobelna

Data zamieszczenia:  

04.10.2004 r.

 

 

 

mapa BIP-u  |  do góry  |