WYSZUKIWARKA
Biuletynu Informacji Publicznej 

  szukaj w BIP-ie:

  

  STRONA GŁÓWNA > INFORMATOR INTERESANTA > Inżynieria komunalna

INFORMATOR INTERESANTA

 

 
Inżynieria komunalna

 
 

    

WYDANIE OPINII DO WNIOSKU W SPRAWIE UZYSKANIA ZEZWOLENIA
NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE ZBIERANIA LUB 
TRANSPORTU ODPADÓW.

 

Podstawa prawna
Art. 28, ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późniejszymi zmianami)

Jednostka odpowiedzialna:
Referat Inżynierii Komunalnej I Gospodarki Nieruchomościami

Wymagane dokumenty:
W myśl art. 28, ust. 4 ustawy o odpadach.

Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów powinien zawierać:

  • wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do zbierania lub transportu; w przypadku gdy określenie rodzaju jest niewystarczające do ustalenia zagrożeń, jakie te odpady mogą powodować dla środowiska, właściwy organ może wezwać wnioskodawcę do podania podstawowego składu chemicznego i właściwości odpadów,
  • oznaczenie obszaru prowadzenia działalności,
  • wskazanie miejsca i sposobu magazynowania odpadów,
  • wskazanie sposobu i środków transportu odpadów,
  • przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających należycie wykonywać działalność w zakresie zbierania lub transportu odpadów,
  • przewidywany okres wykonywania działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów.

Termin załatwienia sprawy:
Do 14 dni od daty otrzymania od właściwego organu zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego.

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu za pośrednictwem Burmistrza Miasta Jaworzyna Śląska. Odwołanie składa się w Sekretariacie pok. nr 1, w terminie 7 dni od doręczenia postanowienia stronie.

Opłaty skarbowe:
za odwołanie - 5,00 zł, za każdy załącznik - 0,50 zł.

Uwagi:
Właściwym organem wydającym zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów, w drodze decyzji, jest (art. 28, ust. 3 ustawy o odpadach) starosta.

Informacje można uzyskać w referacie Inżynierii Komunalnej I Gospodarki Nieruchomościami, II piętro, pok. Nr 14, tel.8588-230.


 

 


Informacje sporządził:  

Andrzej Bugajski

Informacje zatwierdziła:  

Elżbieta Grobelna

Data zamieszczenia:  

04.10.2004 r.

 

 

 

mapa BIP-u  |  do góry  |