WYSZUKIWARKA
Biuletynu Informacji Publicznej 

  szukaj w BIP-ie:

  

  STRONA GŁÓWNA > INFORMATOR INTERESANTA > Inżynieria komunalna

INFORMATOR INTERESANTA

 

 
Inżynieria komunalna

 
 

    

WYDANIE OPINII DO WNIOSKU W SPRAWIE UZYSKANIA DECYZJI 
ZATWIERDZAJĄCEJ PROGRAM GOSPODARKI ODPADAMI NIEBEZPIECZNYMI.

 

Podstawa prawna
Art. 17, ust. 1, pkt. 1 oraz art. 19 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późniejszymi zmianami)

Jednostka odpowiedzialna:
Referat Inżynierii Komunalnej I Gospodarki Nieruchomościami

Wymagane dokumenty:
W myśl art. 20, ust. 1 i 2 ustawy o odpadach.
Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi powinien zawierać:

  • wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do wytwarzania, a w przypadkach, gdy określenie rodzaju nie jest wystarczające do ustalenia zagrożeń, jakie mogą powodować odpady niebezpieczne, właściwy organ może wezwać wnioskodawcę do podania podstawowego składu chemicznego i właściwości odpadów,
  • określenie ilości odpadów niebezpiecznych poszczególnych rodzajów przewidzianych do wytwarzania w ciągu roku,
  • informacje wskazujące na sposoby zapobiegania powstawaniu odpadów niebezpiecznych lub ograniczenia ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko,
  • szczegółowy opis sposobów gospodarowania odpadami, z uwzględnieniem zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych,
  • wskazanie miejsca i sposobu magazynowania odpadów
  • określenie przez wytwórcę czasu prowadzenia działalności związanej z wytwarzaniem odpadów.

Termin załatwienia sprawy:
Do 14 dni od daty otrzymania od właściwego organu zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego.

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu za pośrednictwem Burmistrza Miasta Jaworzyna Śląska. Odwołanie składa się w Sekretariacie pok. nr 1, w terminie 7 dni od doręczenia postanowienia stronie.

Opłaty skarbowe: 
za odwołanie - 5,00 zł, za każdy załącznik - 0,50 zł.

Uwagi:
Właściwym organem zatwierdzającym program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, w drodze decyzji, jest (art. 19, ust. 2 w/w ustawy o odpadach):

  1. wojewoda - dla przedsięwzięć lub instalacji, o których mowa w art. 378 ust. 2 ustawy - Prawo ochrony środowiska,
  2. starosta - dla pozostałych przedsięwzięć.
    O uzyskanie decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, powinien starać się wytwórca odpadów wytwarzający odpady niebezpieczne w ilości powyżej 0,1 Mg rocznie (art. 17, ust. 1, pkt. 1 w/w ustawy o odpadach).

Informacje można uzyskać w referacie Inżynierii Komunalnej I Gospodarki Nieruchomościami, II piętro, pok. Nr 14, tel.8588-230.


 

 


Informacje sporządził:  

Andrzej Bugajski

Informacje zatwierdziła:  

Elżbieta Grobelna

Data zamieszczenia:  

04.10.2004 r.

 

 

 

mapa BIP-u  |  do góry  |