WYSZUKIWARKA
Biuletynu Informacji Publicznej 

  szukaj w BIP-ie:

  

  STRONA GŁÓWNA > INFORMATOR INTERESANTA > Inżynieria komunalna

INFORMATOR INTERESANTA

 

 
Inżynieria komunalna

 
 

    

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
budownictwo
 
Gospodarka Przestrzenna

Jako zadania własne w tutejszym Urzędzie załatwiane są sprawy związane z zagospodarowaniem przestrzennym terenu miasta i gminy, czyli sprawy ustalania i potwierdzania przeznaczenia poszczególnych działek w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, określanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu wynikających z tych planów.

Starostwo może wydać pozwolenie na budowę czy zmianę sposobu użytkowania obiektu lub terenu, bądź potwierdzić przyjęcie zgłoszenia robót budowlanych tylko wówczas, gdy planowane zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z obowiązującym dla danego terenu miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. obowiązującej od 11 lipca 2003 r. ( Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717) dotychczasowe miejscowe plany ogólne zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy, uchwalone przed 1 stycznia 1995 r. z dniem 31.12.2003 roku straciły ważność i przestały obowiązywać.
Miasto i Gmina Jaworzyna Śląska posiada aktualne, obowiązujące plany zagospodarowania przestrzennego dla niektórych tylko obszarów miasta i gminy, m. in. dla:

  • terenu eksploatacji powierzchniowej złóż kruszywa naturalnego (obręb Witków, Stary Jaworów, Nowy Jaworów),
  • terenu przy ul. Ogrodowej i ul. Słowackiego, przy ul. Ekerta, przy ul.Wolności w Jaworzynie Śl. (tereny zabudowy mieszkaniowej z usługami podstawowymi),
  • terenu przy ul. Powstańców Śl. w Jaworzynie Śl. (teren zabudowy przemysłowo-usługowej oraz mieszkaniowej),
  • terenu we wsi Tomkowa (teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i związanej z nią usług),
  • terenu we wsi Bagieniec (teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i związanej z nią usług),
  • terenu wsi Czechy (teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej)
  • oraz dla innych pojedynczych, niewielkich obszarowo działek na terenie gminy.

Rejestr uchwalonych i obowiązujących planów oraz teksty i rysunki planów są do wglądu w pokoju nr 14 (II piętro) tut. Urzędu.

Dla działek położonych w obszarze objętym obowiązującym planem potwierdzenie przeznaczenia działki, określenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu wynikających z tych planów, można uzyskać po złożeniu w tut. Urzędzie "wniosku o opinię w sprawie zgodności zamierzenia inwestycyjnego z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego". Do wniosku należy dołączyć kopię mapy sytuacyjno-wysokościowej, na której zaznaczona jest lokalizacja planowanej inwestycji. Wzór wniosku dostępny w tut. Urzędzie w pokoju 14.

Opłata skarbowa (znak skarbowy) na wniosek to 5,00 zł.

Opłata administracyjna za opinię to kwota 35 zł., uiszczona w kasie tut. Urzędu.
Pierwszym etapem w staraniach o uzyskanie pozwolenia na budowę dla inwestycji zlokalizowanych na terenie działek nie objętych obowiązującym planem, a takich w naszej gminie jest większość, jest wystąpienie do tut. Urzędu o ustalenie warunków zabudowy dla planowanej budowy. Wzór "wniosku o ustalenie warunków zabudowy" uzyskacie Państwo w Urzędzie w pokoju 14.

Do wniosku należy dołączyć kopię mapy sytuacyjno-wysokościowej z zaznaczoną granicę działki, na której planowana jest inwestycja i orientacyjną lokalizacją projektowanej zabudowy. Czas uzyskania decyzji o warunkach zabudowy, to niestety okres ok. trzech miesięcy - wynika to z przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

W tut. Urzędzie jest również dostępny "wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego" w pok. 14.

Jednostka organizacyjna:
Referat Inżynierii Komunalnej i Gospodarki Nieruchomościami - II piętro, kierownik - pok. nr 20, tel. (074) 8588-230; gospodarka przestrzenna, drogi, infrastruktura techniczna, gospodarka komunalna - pok. nr 14, tel. (074) 8588-233, w. 32 i 37;


 

 


Informacje sporządził:  

Andrzej Bugajski

Informacje zatwierdziła:  

Elżbieta Grobelna

Data zamieszczenia:  

04.10.2004 r.

 

 

 

mapa BIP-u  |  do góry  |