WYSZUKIWARKA
Biuletynu Informacji Publicznej 

  szukaj w BIP-ie:

  

  STRONA GŁÓWNA > INFORMATOR INTERESANTA > Działalność gospodarcza

INFORMATOR INTERESANTA

 

 
Działalność gospodarcza

 
 

    

ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
  ( Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231, zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 167, poz. 1372 z późn.zm.).
   
 • Uchwała Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie gminy Jaworzyna Śląska.

Wymagane dokumenty:
Wypełniony formularz wniosku, zawierający informacje dotyczące warunków ustawowych i określonych w uchwale Rady Miejskiej w Jaworzynie Śl., niezbędnych dla uzyskania zezwolenia.

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

 1. zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z rejestru przedsiębiorców,
  dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu, stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych,
 2. pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,
 3. decyzję właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, potwierdzającą spełnienie warunków sanitarnych przez punkt sprzedaży.

Opłaty:

Opłata skarbowa w znakach skarbowych wynosi:

 • od wniosku - 5 zł,
 • od każdego załącznika - 0,50 zł.

Tryb odwoławczy:
Od decyzji stronie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu.
Odwołanie należy złożyć w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał tę decyzję.

Odwołanie składa się w Urzędzie Miasta w Jaworzynie Śl. w Sekretariacie pokój nr 1, parter.
Opłata skarbowa za wniesienie odwołania wynosi 5 zł w znakach skarbowych.

Termin i sposób załatwiania:
Rozpatrzenie sprawy, wydanie zezwolenia lub jego odmowa, następuje w terminie 30 dni od daty wpływu wniosku.

Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Miasta w Jaworzynie Śląskiej, Referat Inżynierii Komunalnej Gospodarki Nieruchomościami - II piętro, pok.20, tel. 8588-230


WNIOSEK
o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych


POBIERZ PLIK
/37,5 KB/


 


 

 


Informacje sporządził:  

Andrzej Bugajski

Informacje zatwierdziła:  

Elżbieta Grobelna

Data zamieszczenia:  

16.09.2004 r.

 

 

 

mapa BIP-u  |  do góry  |