WYSZUKIWARKA
Biuletynu Informacji Publicznej 

  szukaj w BIP-ie:

  

  STRONA GŁÓWNA > INFORMATOR INTERESANTA > Działalność gospodarcza

INFORMATOR INTERESANTA

 

 
Działalność gospodarcza

 
 

    

UDZIELENIE LICENCJI NA WYKONYWANIE KRAJOWEGO TRANSPORTU 
DROGOWEGO OSÓB TAKSÓWKĄ OSOBOWĄ NA OBSZARZE OBEJMUJĄCYM 
GMINĘ JAWORZYNA ŚLĄSKA

 

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym 
  (Dz.U. Nr 125, poz. 1371, z późn.zm.)
   
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 grudnia 2001 r. w sprawie określenia wysokości opłat za czynności administracyjne związane z udzielaniem i wydawaniem uprawnień na wykonywanie transportu drogowego osób i rzeczy oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych 
  (Dz.U. Nr 150, poz. 1685 z późn. zm.)

Wymagane dokumenty:
Osoba zainteresowana uzyskaniem licencji powinna złożyć wniosek oraz przedłożyć:

 1. zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną lub odpis z rejestru przedsiębiorców z Krajowego Rejestru Sądowego w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej,
 2. kserokopia zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP),
 3. kserokopia zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji statystycznej (REGON),
 4. zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego stwierdzające niekaralność przedsiębiorcy osobiście wykonującego przewozy, a w przypadku zatrudnienia przez niego kierowców również zaświadczenie z KRK zatrudnionych kierowców,
 5. zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie transportu drogowego taksówką potwierdzonego zdanym egzaminem lub wykazanie się co najmniej 5-letnią nieprzerwaną praktyką w zakresie wykonywania tego transportu (jeżeli wystąpi przerwa, nie może być ona dłuższa niż 6 kolejnych miesięcy),
 6. kserokopia określonego przepisami prawa o ruchu drogowym świadectwa kwalifikacji przedsiębiorcy osobiście wykonującego przewozy oraz zatrudnionych przez niego kierowców,
 7. potwierdzona urzędowo kopia dowodu rejestracyjnego pojazdu z wpisem dopuszczenia do ruchu jako taksówka osobowa, a w przypadku gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem takiego pojazdu - również dokument stwierdzający prawo do dysponowania pojazdem,
 8. kserokopia świadectwa legalizacji taksometru.

Opłaty:
Opłata skarbowa w znakach skarbowych wynosi:

 • od wniosku - 5 zł,
 • od każdego załącznika -0,50 zł.

Za udzielenie licencji na krajowy transport drogowy osób taksówką osobową na obszarze gminy pobiera się opłatę w wysokości:

200zł. - gdy termin ważności licencji wynosi od 2 do 15 lat,
250zł. - gdy termin ważności licencji wynosi od 15 do 30 lat,
300zł. - gdy termin ważności licencji wynosi od 30 do 50 lat.

Wpłatę należy dokonać w kasie Urzędu Miasta w Jaworzynie Śląskiej

Tryb odwoławczy:
Od decyzji o wykreśleniu przedsiębiorcy z rejestru przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu. Odwołanie należy złożyć w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał tę decyzję. Odwołanie składa się w Urzędzie Miasta w Jaworzynie Śl w sekretariacie na parterze .

Opłata skarbowa za wniesienie odwołania wynosi 5 zł w znakach skarbowych.

Termin i sposób załatwiania:
Licencji udziela się lub odmawia jej udzielenia w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku wraz ze wszystkimi załącznikami.


WNIOSEK
o udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką osobową na obszarze gminy Jaworzyna Śl.


POBIERZ PLIK
/32,5 KB/


 


 

 


Informacje sporządził:  

Andrzej Bugajski

Informacje zatwierdziła:  

Elżbieta Grobelna

Data zamieszczenia:  

16.09.2004 r.

 

 

 

mapa BIP-u  |  do góry  |