WYSZUKIWARKA
Biuletynu Informacji Publicznej 

  szukaj w BIP-ie:

  

  STRONA GŁÓWNA > INFORMATOR INTERESANTA > Działalność gospodarcza

INFORMATOR INTERESANTA

 

 
Działalność gospodarcza

 
 

    

WYKREŚLENIE WPISU Z EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej 
  ( Dz. U. Nr 101 poz. 1178 z -późn. zm.),
   
 • ustawa z dnia 2 lipca 2004r. Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej. 
  (Dz. U. Nr 173, poz. 1807), wchodząca w życie 21 sierpnia 2004, z wyjątkiem:
  1) art. 10 i art. 103-110, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2005r.;
  2) art. 16 oraz art. 23-45, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.
   
 • ustawa z dnia 2 lipca 2004r. Przepis uchylający oraz przepisy przejściowe i końcowe. Z dniem wejścia w życie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej traci moc ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. - Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178, z późn. zm.41), z wyjątkiem:
  1) art. 53-56, Które tracą moc z dniem 31 grudnia 2004 r.;
  6) art. 7-7i, które tracą moc z dniem 31 grudnia 2006r.

Wymagane dokumenty:
Przedsiębiorca zobowiązany jest zawiadomić pisemnie organ ewidencyjny, w ciągu 14 dni, o zaprzestaniu działalności gospodarczej,
 
Zgłoszenia wykreślenia dokonuje się w formie pisemnej

Opłata skarbowa:
Wykreślenie z ewidencji nie podlega opłacie.

Termin i sposób załatwiania:
Organ ewidencyjny wydaje decyzję o wykreśleniu przedsiębiorcy z ewidencji działalności gospodarczej w ciągu 14 dni od dnia złożenia zawiadomienia o zaprzestaniu wykonywania działalności.

Tryb odwoławczy:
Od decyzji o wykreśleniu przedsiębiorcy z rejestru przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu.

Odwołanie należy złożyć w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał tę decyzję. Odwołanie składa się w Sekretariacie, parter, pokój nr 1. Opłata skarbowa za wniesienie odwołania wynosi 5 zł w znakach skarbowych. 


ZAWIADOMIENIE
o likwidacji działalności gospodarczej


POBIERZ PLIK
/20,5 KB/


 OBJAŚNIENIE

 • zgłoszenie oraz wydana decyzja o wykreśleniu przedsiębiorcy z ewidencji nie podlega opłacie skarbowej.
 • przedsiębiorca zobowiązany jest zawiadomić w ciągu 14 dni o zaprzestaniu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, (art.7d ustawy - Prawo działalności gospodarczej, Dz.U. z 1999r. Nr101, poz.1178 z późn.zm.).

 

 


Informacje sporządził:  

Andrzej Bugajski

Informacje zatwierdziła:  

Elżbieta Grobelna

Data zamieszczenia:  

16.09.2004 r.

 

 

 

mapa BIP-u  |  do góry  |