WYSZUKIWARKA
Biuletynu Informacji Publicznej 

  szukaj w BIP-ie:

  

  STRONA GŁÓWNA > INFORMATOR INTERESANTA > Działalność gospodarcza

INFORMATOR INTERESANTA

 

 
Działalność gospodarcza

 
 

    

ZMIANA WPISU W REJESTRZE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. art. 7a ,7b, 7d ustawy z dnia. Prawo działalności gospodarczej 
  ( Dz. U. z 1999 r. Nr 101 poz. 1178 z późn. zmianami)
   
 • ustawa z dnia 2 lipca 2004r. Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej. 
  (Dz. U. Nr 173, poz. 1807), wchodząca w życie 21 sierpnia 2004, z wyjątkiem:
  1) art. 10 i art. 103-110, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2005r.;
  2) art. 16 oraz art. 23-45, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.
   
 • ustawa z dnia 2 lipca 2004r. Przepis uchylający oraz przepisy przejściowe i końcowe. Z dniem wejścia w życie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej traci moc ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. - Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178, z późn. zm.41), z wyjątkiem:
  1) art. 53-56, Które tracą moc z dniem 31 grudnia 2004 r.;
  2) art. 7-7i, które tracą moc z dniem 31.12. 2006 r.

Wymagane dokumenty:
Przedsiębiorca zobowiązany jest zgłaszać organowi ewidencyjnemu, w terminie 14 dni zmiany stanu faktycznego i prawnego zaistniałe po dokonaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, odnoszące się do przedsiębiorcy, jak i przez niego prowadzonej działalności gospodarczej, a objęte danymi zawartymi w zgłoszeniu,

Zgłoszenie zmiany dokonuje się w formie pisemnej.

Opłaty:
Opłata za zgłoszenie zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej wynosi 50 zł.
Wpłatę należy dokonać w kasie Urzędu Miasta w Jaworzynie Śl.

Termin i sposób załatwiania sprawy:
Sprawy nie wymagające prowadzenia postępowania wyjaśniającego są załatwiane nie później niż następnego dnia od dnia w którym zostało złożone zgłoszenie. Wydaje się wówczas zaświadczenie o dokonaniu zmiany we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

Tryb odwoławczy:
W przypadku odmowy dokonania zmiany wpisu do ewidencji wydana zostaje decyzja administracyjna, od której stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu.

Odwołanie należy złożyć w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał tę decyzję. Odwołanie składa się w sekretariacie Urzędu Miasta w Jaworzynie Śl., parter, pokój nr 1
Opłata skarbowa za wniesienie odwołania wynosi 5 zł w znaczkach skarbowych


ZGŁOSZENIE
o zmianę do istniejącego wpisu do ewidencji 
działalności gospodarczej


POBIERZ PLIK
/25,5 KB/


 


 

 


Informacje sporządził:  

Andrzej Bugajski

Informacje zatwierdziła:  

Elżbieta Grobelna

Data zamieszczenia:  

16.09.2004 r.

 

 

 

mapa BIP-u  |  do góry  |