WYSZUKIWARKA
Biuletynu Informacji Publicznej 

  szukaj w BIP-ie:

  

  STRONA GŁÓWNA > INFORMATOR INTERESANTA > Działalność gospodarcza

INFORMATOR INTERESANTA

 

 
Działalność gospodarcza

 
 

    

ZGŁOSZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Podstawa prawna:

ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej 
( Dz. U. Nr 101 poz. 1178 z -późn. zm.),

ustawa z dnia 2 lipca 2004r. Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej. 
(Dz. U. Nr 173, poz. 1807), wchodząca w życie 21 sierpnia 2004, z wyjątkiem:
   1) art. 10 i art. 103-110, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2005r.;
   2) art. 16 oraz art. 23-45, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.

ustawa z dnia 2 lipca 2004r. Przepis uchylający oraz przepisy przejściowe i końcowe. Z dniem wejścia w życie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej traci moc ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. - Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178, z późn. zm.41), z wyjątkiem:
   1) art. 53-56, które tracą moc z dniem 31 grudnia 2004 r.;
   2) art. 7-7i, które tracą moc z dniem 31.12. 2006 r.
 
Zgłoszenia działalności gospodarczej dokonuje się w formie pisemnej.

W treści zgłoszenia należy podać następujące dane:

 • oznaczenie przedsiębiorcy oraz jego numer ewidencyjny PESEL, o ile taki posiada,
 • oznaczenie miejsca zamieszkania i adresu przedsiębiorcy, a jeżeli stale wykonuje działalność poza   miejscem zamieszkania adres zakładu głównego, oddziału lub innego miejsca,
 • określenie przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD),
 • wskazanie daty rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Opłata:

 • Opłata za zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej wynosi 100 zł.
 • Wpłat dokonywać należy w kasie Urzędu Miasta w Jaworzynie Śląskiej.

Termin załatwiania sprawy:
Sprawy nie wymagające prowadzenia postępowania wyjaśniającego są załatwiane w ciągu 2 dni od dnia złożenia zgłoszenia. Wydaje się wówczas zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

Tryb odwoławczy:
W przypadku odmowy dokonania wpisu do ewidencji wydana zostaje decyzja administracyjna, od której stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu.
Odwołanie należy złożyć w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał tę decyzję. 
Odwołanie składa się w Sekretariacie Urzędu Miasta w Jaworzynie Śl. Pokój nr 1, parter
Opłata skarbowa za wniesienie odwołania wynosi 5 zł w znaczkach skarbowych.)

UWAGI:

Nie podlega wpisowi do ewidencji:

 • podjęcie działalności wytwórczej w rolnictwie, w zakresie upraw rolnych i hodowli zwierząt, ogrodnictwie, warzywnictwie, leśnictwie i rybołówstwie śródlądowym, a także wynajmowania przez rolników pokoi i miejsc na ustawianie namiotów, sprzedaży posiłków domowych i świadczenia w gospodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem turystów czyli agroturystyki .
 • świadczenie działalności przez notariuszy,
 • świadczenie pomocy w zakresie własności przemysłowej, w tym usług rzeczników patentowych,
 • działalność reglamentowana określona w ustawie z 2 lipca 2004r. -Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej

Podmiot prowadzący działalność gospodarczą bez wymaganego zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej lub bez wymaganej koncesji (zezwolenia) podlega sankcjom określonym w art. 60 §1 Kodeksu wykroczeń.
Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Miasta w Jaworzynie Śl., Referat Inżynierii Komunalnej i Gospodarki Nieruchomościami, II piętro, pok.20, tel. 8588-233


ZGŁOSZENIE
o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej


POBIERZ PLIK
/31 KB/


OBJAŚNIENIA

Zgłoszenia należy dokonać w Urzędzie Miasta w Jaworzynie Śl. w Referacie Inżynierii Komunalnej i Gospodarki Nieruchomościami II piętro, pokój 20.

Przedsiębiorca przed podjęciem działalności gospodarczej (w zależności od jej rodzaju) zobowiązany jest uzyskać pozytywne opinie następujących służb:

 1. ochrony środowiska - Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Świdnicy, ul. M..Skłodowskiej - Curie 7 W przypadku gospodarowania odpadami wymagane jest zezwolenie Starosty Powiatowego w Świdnicy,
 2. ochrony przeciwpożarowej - Komenda Powiatowa PSP w Świdnicy, ul. Niepodległości 8,
 3. inspekcji sanitarnej PSSE w Świdnicy, ul. Wałbrzyska 15,
 4. Referatu Planowania Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i Funduszy Strukturalnych Urzędu Miasta w Jaworzynie Śl. (pokój 20 II piętro)- w zakresie zgodności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,
 5. organu architektoniczno-budowlanego Starostwa Powiatowego w Świdnicy - w sprawie uzyskania pozwolenia na budowę lub pozwolenie na użytkowanie obiektu,
 6. Państwowej Inspekcji Pracy - w Wałbrzychu, ul. Andersa 136.

Każdy przedsiębiorca zobowiązany jest oznaczać szyldem swoją siedzibę i miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, który powinien zawierać: oznaczenie przedsiębiorcy oraz zwięzłe określenie rodzaju wykonywanej działalności.

Przedsiębiorca zobowiązany jest zgłaszać organowi ewidencyjnemu, w ciągu 14 dni, zmiany stanu faktycznego i prawnego, odnoszące się do przedsiębiorcy i działalności gospodarczej, powstałe po wpisie do ewidencji, objęte danymi zawartymi w zgłoszeniu.

 


 

 


Informacje sporządził:  

Andrzej Bugajski

Informacje zatwierdziła:  

Elżbieta Grobelna

Data zamieszczenia:  

16.09.2004 r.

 

 

 

mapa BIP-u  |  do góry  |