PRZETARGI

 Przetargi

 

Burmistrz Miasta Jaworzyna Śląska ogłasza
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA :

"Budowę ul.Prądzyńskiego w Jaworzynie Śląskiej - IV etap"

 1. Zamawiający: Gmina Jaworzyna Śląska, ul. Wolności 9, 58-140 Jaworzyna Śląska, tel. 074/588-230, e-mail: urzad@jaworzyna.net 
 2.  Przedmiot zamówienia: rozbiórka istniejących krawężników bet.na ławie betonowej-102 mb ,ława pod krawężnik betonowy.krawężniki betonowe wystające o wym.15x30 cm na podsypce - 102mb,profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonane mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni -264m2,nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gr.4 cm (warstwa ścieralna) - 264m2.
 3. Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:
 • Stanisław Cwen- insp. ds. drogownictwa- sprawy merytoryczne (tel. 8588-230 wew. 37)
 • Marek Mazur - inspektor ds. zamówień publicznych - sprawy proceduralne (tel. 8588-230 wew. 33)
 1. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
 2. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
 3. Termin realizacji zamówienia (wymagany) - do 22 grudnia 2004.
 4. W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych, spełniający warunki określone w art.22 ustawy prawo zamówień publicznych oraz spełniający wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 5. Wymaga się wniesienia wadium w wysokości 300 zł - zgodnie z warunkami określonymi w specyfikacji
 6. Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena: 5zł) można odebrać w siedzibie zamawiającego, pok. nr: 14
 7. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie : cena ofertowa brutto - 100%
 8. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, pok. nr 1 - sekretariat. Termin składania ofert upływa dnia 2.12.2004 r. o godzinie 9.00.
 9. Termin związania ofertą - 30 dni licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

 


 


Informacje sporządził:  

Andrzej Bugajski

Informacje zatwierdziła:  

Natalia Kita

Data zamieszczenia:  

17.11.2004 r.

do góry  |

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Jaworzynie Śląskiej
Wszelkie prawa zastrzeżone