PRZETARGI

 Przetargi

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Szkoła Podstawowa w Pastuchowie
ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego do budynku
szkoły przy ul. Wyzwolenia 22

 1. Wymagany termin realizacji zadania - w ciągu 3 dni od zgłoszenia.
   
 2. Warunkiem udziału w postępowaniu przetargowym jest odebranie od Zamawiającego Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i złożenia oferty zgodnie z jej wymogami.
   
 3. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, tj. w Pastuchowie przy ulicy Wyzwolenia 22 (sekretariat)
   
 4. Kryteria oceny ofert to:
  - Cena ofertowa brutto za 1 litr oleju z kosztami transportu - waga 100%.
   
 5. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
   
 6. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
   
 7. Termin związania ofertą ustala się do dnia 25 grudnia 2004 r.
   
 8. Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 listopada 20004 r. godz. 9,45.
   
 9. Koperta z ofertą winna być oznaczona napisem: "OLEJ OPAŁOWY - nie otwierać przed 25.11.2004 r."
   
 10. Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest:
  Teresa Król - Sekretarz Szkoły tel. (074) 850-81-26
   
 11. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego dnia 25 listopada 2004 r. o godz. 10,00.

 


 


Informacje sporządził:  

Andrzej Bugajski

Informacje zatwierdziła:  

Natalia Kita

Data zamieszczenia:  

10.11.2004 r.

do góry  |

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Jaworzynie Śląskiej
Wszelkie prawa zastrzeżone