PRZETARGI

 Przetargi

 

ROKOWANIA
PO DRUGIM PRZETARGU

Burmistrz Miasta Jaworzyna Śląska ogłasza rokowania w sprawie zbycia nieruchomości , zabudowanej budynkiem gospodarczym (obora) o powierzchni użytkowej 382,15 m 2, położonej we wsi Piotrowice w granicach działki Nr 286/8 pow.0,07 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta Nr 20 934.

Jest to budynek jednokondygnacyjny z poddaszem użytkowym. Murowany z cegły i kamienia o sklepieniu ceglanym wspartym na słupach i pilastrach. Uzbrojony w instalacje: elektryczną w stanie szczątkowym (odłączona), odgromową, przyłącze wodociągowe. Budynek usytuowany jest w kompleksie budynków gospodarskich, przy drodze gminnej. Może być przeznaczony do prowadzenia działalności gospodarczej różnej, nieuciążliwej dla środowiska.

Przetargi przeprowadzone były w terminach: pierwszy dnia 28.07.2004 r., drugi 20.09.2004 r.
Cena do rokowań - 30 000,00 zł.
Termin i miejsce rokowań - 25 listopad 2004 r. godz.10,00 siedziba Urzędu Miasta
ul.Wolności 9, pokój nr 16 II p.

Warunkiem udziału w rokowaniach jest wpłata zaliczki w pieniądzu w wysokości 10% ceny do rokowań co stanowi kwotę 3 000 zł., tytułem zabezpieczenia kosztów, nie później niż 3 dni przed wyznaczonym terminem rokowań czyli do dn.22.11.2004 r. w kasie Urzędu Miasta Jaworzyna Śląska ( kasa nieczynna w godz. 900 - 1000 ) lub na konto BZWBK I/O Świdnica - 37 10902369 0000 0006 0201 9671.

Zgłoszenie udziału w rokowaniach, składa się w zamkniętych kopertach najpóźniej
3 dni przed terminem rokowań. Zgłoszenie winno zawierać:

  • imię nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,
  • datę sporządzenia zgłoszenia,
  • oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
  • proponowaną cenę i sposób jej zapłaty,
  • proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków rokowań.

Do zgłoszenia należy dołączyć kopie dowodu wpłaty zaliczki.
Wpłacona zaliczka zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia nieruchomości, pozostałym uczestnikom zwrócona po rokowaniach, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia rokowań.
Zaliczka nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu przez organizatora rokowań, celem podpisania umowy sprzedaży.

Cenę ustaloną w rokowaniach należy wpłacić jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego bądź na wniosek kupującego cena może zostać rozłożona na raty na okres 3 lat. Nabywca zobowiązany jest do poniesienia kosztów związanych z wykonaniem dokumentacji geodezyjnej, operatu szacunkowego, które należy uregulować w kasie Urzędu Miasta bądź dokonać wpłaty na konto podane wyżej przed zawarciem aktu notarialnego. Koszty związane z przeniesieniem prawa własności nieruchomości (opłaty skarbowe, sądowe i notarialne ) ponosi nabywca.

Burmistrz Miasta zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy
Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel.( kierunkowy 0 74 ) 85-88-230,85-88-233,85-87-164,85-87-165 wew.34 lub w Urzędzie Miasta Jaworzyna Śląska
ul. Wolności 9,pok. Nr 16,II piętro.
W celu obejrzenia nieruchomości należy porozumieć się telefonicznie bądź zgłosić się
w pok. Nr 16 lub Nr 20, II piętro Urzędu Miasta.

Burmistrz Miasta
Jaworzyna Śląska

 


 


Informacje sporządził:  

Andrzej Bugajski

Informacje zatwierdziła:  

Natalia Kita

Data zamieszczenia:  

09.11.2004 r.

do góry  |

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Jaworzynie Śląskiej
Wszelkie prawa zastrzeżone