PRZETARGI

 Przetargi

 

BURMISTRZ MIASTA JAWORZYNA ŚLĄSKA

Ogłasza II publiczny przetarg ustny nieograniczony
 
na sprzedaż nieruchomości rolnej oznaczonej w ewidencji gruntów jako 
działka nr 549/2 o powierzchni 0,4995 ha w tym : R IIIa -0,2821 ha, 
RIIIb-0,2174 ha, położonej w Piotrowicach.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 22.11.2004 r. o godz. 9.00 w Urzędzie Miasta Jaworzyna Śląska ul. Wolności 9 pokój nr 16.

Dla nieruchomości tej Sąd Rejonowy w Świdnicy -Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi
Księgę Wieczystą nr 20 834.

Nieruchomość przeznaczona jest pod uprawę rolną.
Przy sprzedaży nieruchomości mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11.04.2003 r.
o kształtowaniu ustroju rolnego ( Dz. U. Nr 64,poz.592 ). Nieruchomość obciążona jest prawem pierwokupu.

Cena wywoławcza nieruchomości : 2 745,00 zł
Wadium : 275,00 zł

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości podanej wyżej , w terminie nie później niż na 3 dni przed dniem otwarcia przetargu czyli do 19.11.2004 r. do godz. 15.00 ,w kasie Urzędu Miasta Jaworzyna Śl. (kasa nieczynna w godz. 9.00 - 10.00).

Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a pozostałym uczestnikom zwrócone po przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu przez organizatora przetargu, celem zawarcia umowy sprzedaży.

Przetarg jest ważny , bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę o co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej, przy czym postąpienie wynosi 1 % ceny wywoławczej.
Cenę osiągniętą w przetargu należy wpłacić jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego.
Oferent wygrywający przetarg zobowiązany jest do poniesienia w gotówce kosztów dotyczących przygotowania nieruchomości do sprzedaży oraz kosztów przeniesienia prawa własności nieruchomości .
Termin zawarcia aktu notarialnego ustala się najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta Jaworzyna Śląska pok. nr 16 lub pod nr telefonu:85-88-230, 85-88-233, 8587-164,8 587-165 wew. 34.

 


 


Informacje sporządził:  

Andrzej Bugajski

Informacje zatwierdziła:  

Natalia Kita

Data zamieszczenia:  

18.10.2004 r.

do góry  |

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Jaworzynie Śląskiej
Wszelkie prawa zastrzeżone