PRZETARGI

 Przetargi

 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
 w Jaworzynie Śląskiej ul. Świdnicka 9 
ogłasza przetarg nieograniczony:

 NR 13/2004

na wymianę okien w ilości 19 szt. w lokalach mieszkalnych będących w zarządzie ZGKiM w Jaworzynie Śląskiej

Termin realizacji zamówienia:
do 15.11.2004

Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie pisemnej oferty sporządzonej na gotowym formularzu opracowanym przez zamawiającego wraz z kosztorysem ofertowym.
Komplet specyfikacji istotnych warunków zamówienia jest do nabycia w siedzibie zamawiającego /sekretariat/ w cenie 10,00 zł.

Pracownikiem upoważnionym do kontaktów z oferentami jest Pan Eugeniusz Mytych lub Pan Waldemar Postrach tel. 8 588 178 lub 8 588 218.

W przetargach mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art.24 Ustawy prawo zamówień publicznych, spełniający warunki art. 22 ust 1 wyżej wymienionej Ustawy, oraz spełniający warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oferty na przetargi należy składać w terminie do dnia 08.10.2004 r. do godziny 9.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.10.2004 r o godz. 10.00 przy ul. Świdnickiej 9 (świetlica)

 


 


Informacje sporządził:  

Jacek Piekarz

Informacje zatwierdziła:  

Natalia Kita

Data zamieszczenia:  

22.09.2004 r.

do góry  |

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Jaworzynie Śląskiej
Wszelkie prawa zastrzeżone