PRZETARGI

 Przetargi

 

Burmistrz Jaworzyny Śląskiej 

ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 59/3 o powierzchni 0,17 ha w tym : R IVa -0,17 ha i działka nr 60/3 o powierzchni 0,05 ha w tym R IVa 0,05 ha, położonej w Nowym Jaworowie.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 17.09.2004 r. o godz. 9.00 w Urzędzie Miasta Jaworzyna Śląska ul. Wolności 9 pokój nr 16.

Dla nieruchomości tej Sąd Rejonowy w Świdnicy -Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr 20 954.

Nieruchomość przeznaczona jest pod uprawę rolną. 
Przy sprzedaży nieruchomości mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11.04.2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego ( Dz.U.Nr 64,poz.592 ). Nieruchomość obciążona jest prawem pierwokupu.

Cena wywoławcza nieruchomości : 1 000,00 zł
Wadium : 100,00 zł

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce w wysokości podanej wyżej , w terminie nie później niż na 3 dni przed dniem otwarcia przetargu czyli do 14.09.2004 r. do godz. 15.00 ,w kasie Urzędu Miasta Jaworzyna Śl. (kasa nieczynna w godz. 9.00 - 10.00).

Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a pozostałym uczestnikom zwrócone po przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu przez organizatora przetargu, celem zawarcia umowy sprzedaży.

Przetarg jest ważny , bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę o co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej, przy czym postąpienie wynosi 1 % ceny wywoławczej.
Cenę osiągniętą w przetargu należy wpłacić jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego.

Oferent wygrywający przetarg zobowiązany jest do poniesienia w gotówce kosztów dotyczących przygotowania nieruchomości do sprzedaży oraz kosztów przeniesienia prawa własności nieruchomości .

Termin zawarcia aktu notarialnego ustala się najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Burmistrz zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta Jaworzyna Śląska pok. nr 16 lub pod nr telefonu:85-88-230, 85-88-233, 8587-164,8 587-165 wew. 34.

 


 


Informacje sporządził:  

Jacek Piekarz

Informacje zatwierdziła:  

Natalia Kita

Data zamieszczenia:  

07.09.2004 r.

do góry  |

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Jaworzynie Śląskiej
Wszelkie prawa zastrzeżone