PRZETARGI

 Przetargi

 

Burmistrz Jaworzyny Śląskiej ogłasza
przetarg nieograniczony na realizację zadania 

"wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Jaworzyna Śląska 
oraz gminnych jednostek organizacyjnych"

 1. Zamawiający:
  Gmina Jaworzyna Śląska, ul.Wolności 9, 58-140 Jaworzyna Śląska, tel /074/8588230,
  e-mail: urzad@jaworzyna.net   
   
 2. Przedmiotem zamówienia jest bankowa obsługa budżetu Gminy Jaworzyna Śląska oraz gminnych jednostek organizacyjnych w zakresie ustalonym w SIWZ 
   
 3. Osoby uprawnione do konataktów z wykonawcami:
  - Barbara Krystyniak- sprawy merytoryczne /tel. 8588230 w.24/
  - Marek Mazur - sprawy proceduralne/ tel. 8588230 w.33/
   
 4. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych
   
 5. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
   
 6. Termin realizacji zamówienia - 36 miesięcy
   
 7. W przeatrgu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art.24 ust.1 i ust.2 ustawy z 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych, spełniający warunki określone w art.22 ww ustawy oraz spełniający wymogi określone w SIWZ. 
   
 8. Wymagane jest wniesienie wadium w wysokości 2.000zł - zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ. 
   
 9. Specyfikację istotnych warunków zamówienia /cena - 5zł/ można odebrać w siedzibie zamawiającego, w pok. nr 7. 
   
 10. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
  - cena - 85%
  - dostępność usługi - 15%
   
 11. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, pok. nr 1 - sekretariat. Termin składania ofert upływa dnia 26.08.2004r. o godz.11:00. 
   
 12. Termin związania ofertą ustala się na 30 dni licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

 


 


Informacje sporządził:  

Jacek Piekarz

Informacje zatwierdziła:  

Natalia Kita

Data zamieszczenia:  

05.08.2004 r.

do góry  |

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Jaworzynie Śląskiej
Wszelkie prawa zastrzeżone