PRZETARGI

 Przetargi

 

BURMISTRZ
JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ

Ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 376/4 o powierzchni 1,32 ha w tym : RIIIa - 0,22 ha, RIIIb -0,87 ha, R IVa -0,23 ha , położonej w PIOTROWICACH.

Przetarg odbędzie się w dniu 28.07.2004 r. o godz. 930 w Urzędzie Miasta Jaworzyna Śląska ul. Wolności 9 pokój nr 16.

Dla nieruchomości tej Sąd Rejonowy w Świdnicy -Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr 20 834.
Nieruchomość przeznaczona jest pod uprawę rolną.
Przy sprzedaży nieruchomości mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11.04.2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego ( Dz.U.Nr 64,poz.592 ).

Cena wywoławcza nieruchomości : 6 948,00 zł
Wadium : 695,00 zł

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce w wysokości podanej wyżej , w terminie nie później niż na 3 dni przed dniem otwarcia przetargu czyli do 23.07.2004 r. do godz. 1500 ,w kasie Urzędu Miasta Jaworzyna Śl. (kasa nieczynna w godz. 900 - 1000).

Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a pozostałym uczestnikom zwrócone po przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu przez organizatora przetargu, celem zawarcia umowy sprzedaży.

Przetarg jest ważny , bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę o co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej, przy czym postąpienie wynosi 1 % ceny wywoławczej.
Cenę osiągniętą w przetargu należy wpłacić jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego.
Oferent wygrywający przetarg zobowiązany jest do poniesienia w gotówce kosztów dotyczących przygotowania nieruchomości do sprzedaży oraz kosztów przeniesienia prawa własności nieruchomości .
Termin zawarcia aktu notarialnego ustala się najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Burmistrz zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta Jaworzyna Śląska pok. nr 16 lub pod nr telefonu:85-88-230, 85-88-233, 8587-164,8 587-165 wew. 34.

 

 


Informacje sporządził:  

Andrzej Bugajski

Informacje zatwierdziła:  

Natalia Kita

Data zamieszczenia:  

14.07.2004 r.

do góry  |

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Jaworzynie Śląskiej
Wszelkie prawa zastrzeżone