PRZETARGI

 Przetargi

 

SZKOŁA PODSTAWOWA W STARYM JAWOROWIE
STARY JAWORÓW 4b, 58-140 JAWORZYNA ŚLĄSKA

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
NA REMONT KONSTRUKCJI DACHU Z WYMIANĄ POKRYCIA

 1. Wymagany termin realizacji zadania - 25 sierpnia 2004.
 2. Warunkiem udziału w postępowaniu przetargowym jest pobranie od zamawiającego specyfikacji istotnych warunków zamówienia i złożenie oferty zgodnie z jej wymogami. Formularz można uzyskać w siedzibie zamawiającego.
 3. Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest Maciej Plencler -
  Dyrektor Szkoły Podstawowej w Starym Jaworowie
  Tel. (0prefix74) 858-80-08
 4. Kryteria oceny ofert to:
  - Cena ofertowa (brutto)            - waga (80%)
  - Warunki gwarancji                    - waga (20%)
 5. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych
 6. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
 7. Termin związania ofertą ustala się do dnia 22 sierpnia 2004 r.
 8. Oferty należy składać w sekretariacie szkoły w terminie do 23 lipca
  do godz. 14:45.
 9. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23 lipca 2004 r. o godz. 15:00 w siedzibie Zamawiającego.
 

 


Informacje sporządził:  

Andrzej Bugajski

Informacje zatwierdziła:  

Natalia Kita

Data zamieszczenia:  

09.07.2004 r.

do góry  |

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Jaworzynie Śląskiej
Wszelkie prawa zastrzeżone