PRZETARGI

 Przetargi

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jaworzynie Śląskiej 
ul. Świdnicka 9 ogłasza przetargi nieograniczone :

 • NR 5/2004 na wykonanie wymiany porycia dachu w systemie pap termozgrzewalnych wraz z wymianą obróbek blacharskich w budynku Wolności 25b w Jaworzynie Śląskiej
   

 • NR 6/2004 na wykonanie wymiany pokrycia dachowego w systemie pap termozgrzewalnych wraz wymiana obróbek blacharskich w budynku Słowackiego 4 w Jaworzynie Śląskiej
   

 • NR 7/2004 na wykonanie wymiany pokrycia dachu w systemie pap termozgrzewalnych wraz z wymiana obróbek blacharskich w budynku Słowackiego 2 w Jaworzynie Śl

Termin realizacji zamówienia:

 • Nr 5/2004 do 20.09.2004 r

 • Nr 6/2004 do 10.09.2004 r

 • Nr 7/2004 do 31.08.2004 r

Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie pisemnej oferty sporządzonej na gotowym formularzu opracowanym przez zamawiającego wraz z kosztorysem ofertowym.
Komplet specyfikacji istotnych warunków zamówienia jest do nabycia w siedzibie zamawiającego /sekretariat/ w cenie 10,00 zł.

Pracownikiem upoważnionym do kontaktów z oferentami jest Pan Eugeniusz Mytych lub Pan Waldemar Postrach tel. 8 588 178 lub 8 588 218.

W przetargach mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art.24 Ustawy prawo zamówień publicznych, spełniający warunki art. 22 ust 1 wyżej wymienionej Ustawy, oraz spełniający warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oferty na przetargi należy składać w terminie do dnia 22.07.2004 r. do godziny 9,00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.07.2004 r przy ul. Świdnickiej 9 (świetlica)

 • Przetarg nr 5/2004 o godz. 10,00

 • Przetarg nr 6/2004 o godz. 10,30

 • Przetarg nr 7/2004 o godz. 11,00

 

 


Informacje sporządził:  

Jacek Piekarz

Informacje zatwierdziła:  

Natalia Kita

Data zamieszczenia:  

07.07.2004 r.

do góry  |

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Jaworzynie Śląskiej
Wszelkie prawa zastrzeżone