PRZETARGI

 Przetargi

 

Burmistrz Miasta Jaworzyna Śląska
ogłasza
PRZETARG NIEOGRANICZONY
na zadanie

"Budowa drogi położonej na działkach nr 156, 157, 189, 190, 190, 204, 204, 378, 387, 384/1, 384/2, 385/1, 151w, 311, 322, 321, 315, 333, 332 we wsi Milikowice"

 1. Zamawiający: Gmina Jaworzyna Śląska, ul. Wolności 9, 58-140 Jaworzyna Śląska, tel. 074/588-230, e-mail: urzad@jaworzyna.net 
 2. Przedmiot zamówienia: "Budowa drogi położonej na działkach nr 156, 157, 189, 190, 190, 204, 204, 378, 387, 384/1, 384/2, 385/1, 151w, 311, 322, 321, 315, 333, 332 we wsi Milikowice"
 3. Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:
  - Mariusz Gil - inspektor - sprawy merytoryczne (tel. 8588-230 wew. 32)
 4. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
 5. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
 6. Termin realizacji zamówienia (wymagany) - do 15 października 2004.
 7. W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych, spełniający warunki określone w art. 22 ustawy prawo zamówień publicznych oraz spełniający wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 8. Wymaga się wniesienia wadium w wysokości 3800 zł - zgodnie z warunkami określonymi w specyfikacji
 9. Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena: 5,00 zł) można odebrać w siedzibie zamawiającego, pok. nr: 14
 10. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie : cena ofertowa brutto - 100%
 11. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, pok. nr 1 - sekretariat.
  Termin składania ofert upływa dnia 16.07.2004 r. o godzinie 9:00.
 12. Termin związania ofertą - 30 dni licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
 

 


Informacje sporządził:  

Jacek Piekarz

Informacje zatwierdziła:  

Natalia Kita

Data zamieszczenia:  

02.07.2004 r.

do góry  |

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Jaworzynie Śląskiej
Wszelkie prawa zastrzeżone