WYSZUKIWARKA
Biuletynu Informacji Publicznej 

  szukaj w BIP-ie:

  

  STRONA GŁÓWNA > INFORMATOR INTERESANTA > Działalność gospodarcza

INFORMATOR INTERESANTA

 

Dostęp obywateli do informacji publicznej

 
 

    

Dostęp obywateli do informacji publicznej reguluje Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1330 z późn. zm.).

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek zainteresowanego.

Ustawa nakazuje organom władzy państwowej (i innym podmiotom) udostępniać każdą informację o sprawach publicznych tj. informację publiczną (art. 1 ust.1). Wyjątek stanowią informacje niejawne oraz inne tajemnice ustawowo chronione (art. 5 ust.1). Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie ma zastosowania do osób pełniących funkcje publiczne. (art. 5 ust. 2).

Na prawo do informacji publicznej składają się uprawnienia do: 

  • uzyskania informacji publicznej, w tym informacji przetworzonej, 
  • wglądu do dokumentów urzędowych, 
  • dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów. 
    Prawo to przysługuje każdej osobie (art.2 ust.1). Od osoby występującej o informację publiczną nie wolno żądać uzasadnienia wniosku (art.2 ust.2).

Odmowa udzielenia informacji może nastąpić jedynie ze względu na jej niejawność (ochrona danych osobowych, prawo do prywatności, tajemnica państwowa, służbowa, skarbowa, statystyczna). Odmowa następuje w formie decyzji administracyjnej. Odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni (art. 16 ust.2, pkt 1). 

Zgodnie z ustawą udostępnianie informacji publicznych następuje poprzez: 

  • ogłaszanie w Biuletynie Informacji Publicznej, 
  • udostępnianie na wniosek zainteresowanego, 
  • wyłożenie lub wywieszenie w powszechnie dostępnym miejscu.

Wnioski składane w formie elektronicznej należy wysyłać na adres: urzad@jaworzyna.net lub za pośrednictwem EPUAP.


Informacje sporządził:  

Tomasz Strzałkowski

Informacje zatwierdził:

Tomasz Strzałkowski

Data zamieszczenia:  

19.11.2018 r.

 

 

 

mapa BIP-u  |  do góry  |